26/2017

Technik laboratoryjny
(nowo zatrudniony w ICZMP, 1 pełny etat)

 

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie zgodnie z określoną metodyką badań laboratoryjnych wchodzących w zakres zadań projektu
 2. Odpowiednie przygotowanie sprzętu i aparatury do badań.
 3. Właściwe postępowanie z materiałem zakaźnym.
 4. Dbanie o porządek i czystość w laboratorium.
 5. Prowadzenie kontroli jakości wyników w każdej serii wykonywanych badań oraz związanej z tym dokumentacji.
 6. Wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki.
 7. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz archiwum wykonywanych badań oraz obowiązującej sprawozdawczości.
 8. Zawiadamianie przełożonego o wszystkich wydarzeniach dotyczących prowadzonych spraw.
 1. Konsultacje i zgłaszanie uwag do tworzącej się sieci Mammo-Al.

 

Wymagania:

 1. Dyplom technika medycznego lub dyplom ukończenia studiów biologicznych.
 2. Doświadczenie w wykonywaniu badań patomorfologicznych lub badań z dziedziny biologii medycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
 • Rzgowska 281/289 – pok. 5a
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289.
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl