Badania kliniczne realizowane w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Badania kliniczne realizowane w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Tytuł badania Klinika Główny Badacz Kontakt Rekrutacja pacjentów
„Randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, po którym następuje okres leczenia otwartego, prowadzone w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa alirokumabu stosowanego u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.“  Poradnia Wrodzonych Wad Metabolizmu, Regionalne Centrum Chorób Rzadkich prof. dr hab. n. med. Maciej Banach Bożena Sosnowska
e-mail: bozena.sosnowska@umed.lodz.pl
zakończona
Randomizowane prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ kwasu bampediowego (ETC-1002) na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wysokim ryzykiem wystąpienia tych chorób oraz z nietolerancją statyn” Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych prof. dr hab. n. med. Maciej Banach Bożena Sosnowska
e-mail: bozena.sosnowska@umed.lodz.pl
zakończona
 „Wieloośrodkowe badanie kliniczne z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, w celu oceny wpływu stosowania ewolokumabu na występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bez zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w wywiadzie”  Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych prof. dr hab. n. med. Maciej Banach Bożena Sosnowska
e-mail: bozena.sosnowska@umed.lodz.pl
trwa
 Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo,wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, jako leczenie uzupełniające u pacjentów z mutacjami BRCA1/2 linii zarodkowej i wysokiego ryzyka HER2-ujemnym pierwotnym rakiem piersi, którzy zakończyli definitywnie leczenie lokalne oraz chemioterapię neoadjuwantową lub uzupełniającą – Badanie OLYMPIA  Klinika Onkologii dr n.med. Ewa Kalinka dr n.med. Ewa Kalinka
e-mail: ewakalinka@wp.pl , tel.271-11-07
zakończona
RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE, KONTROLOWANE PLACEBO BADANIE FAZY III, IPATASERTIBU W SKOJARZENIU Z PAKLITAKSELEM W LECZENIU PACJENTÓW Z MUTACJĄ PIK3CA/AKT1/PTEN W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM, POTRÓJNIE NEGATYWNYM RAKIEM PIERSI LUB HORMONO ZALEŻNYM, HER2-NEGATYWNYM RAKIEM PIERSI  Klinika Onkologii dr n.med. Ewa Kalinka dr n.med. Ewa Kalinka
e-mail: ewakalinka@wp.pl , tel.271-11-07
zakończona
„Randomizowane badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu (przeciwciało anty-PD-L1) lub placebo w skojarzeniu z chemioterapią opartą na antracyklinach/nab-paclitaxelu w leczeniu neoadjuwantowym u pacjentów z pierwotnie inwazyjnym, potrójnie ujemnym rakiem piersi „ Klinika Onkologii dr n.med. Ewa Kalinka dr n.med. Ewa Kalinka
e-mail: ewakalinka@wp.pl , tel.271-11-07
zakończona
Wieloośrodkowe badanie fazy IIb oceniające skuteczność i tolerancję preparatu ModraDoc006/rytonawiru u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem stercza (metastatic Castration Resistant Prostate Cancer, mCRPC), kwalifikującym się do leczenia z użyciem taksanów Klinika Onkologii dr n.med. Ewa Kalinka dr n.med. Ewa Kalinka
e-mail: ewakalinka@wp.pl , tel.271-11-07
trwa
Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, randomizowane badania fazy III z zastosowaniem terapii ipatasertibem w skojarzeniu z atezolizumabem i paklitakselem u pacjentów z nieresekcyjnym lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym, potrójnie ujemnym rakiem piersi. Klinika Onkologii dr n.med. Ewa Kalinka dr n.med. Ewa Kalinka
e-mail: ewakalinka@wp.pl , tel.271-11-07
trwa
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ER+/HER2−) (KEYNOTE 756) Klinika Onkologii dr n.med. Ewa Kalinka dr n.med. Ewa Kalinka
e-mail: ewakalinka@wp.pl , tel.271-11-07
trwa
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu stosowanego w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium. Klinika Onkologii lek med.Igor Symonowicz lek med.Igor Symonowicz
tel: 607591385
e-mail: igorsymonowicz@wp.pl
zakończona
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Atezolizumabu lub placebo w terapii  neoadjuwantowej w połączeniu z Doksorubicyną i Cyklofosfamidem, a następnie Paklitakselem+ Trastuzumabem+ Pertuzumabem we wczesnej  fazie  HER2 dodatniego  raka piersi.  Klinika Onkologii lek med.Igor Symonowicz lek med.Igor Symonowicz
tel: 607591385
e-mail: igorsymonowicz@wp.pl
trwa
„Randomizowane, wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą otwartej próby w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą substancję aktywną, z zastosowaniem różnych wielkości dawek, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu BG00012 u dzieci w wieku od 10 do poniżej 18 lat ze stwardnieniem rozsianym w postaci rzutowo-remisyjnej”  Klinika Neurologii dr n.med. Łukasz Przysło dr n.med. Łukasz Przysło
e-mail: sek49@iczmp.edu.pl
zakończona
Randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania erenumabu u dzieci (w wieku od 6 do < 12 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do < 18 lat) z migreną epizodyczną.  Klinika Neurologii dr n.med. Łukasz Przysło dr n.med. Łukasz Przysło
e-mail: sek49@iczmp.edu.pl
rozpocznie się wkrótce
Randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą placebo dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania erenumabu u dzieci (w wieku od 6 do < 12 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do < 18 lat) z migreną przewlekłą.  Klinika Neurologii dr n.med. Łukasz Przysło dr n.med. Łukasz Przysło
e-mail: sek49@iczmp.edu.pl
rozpocznie się wkrótce
Dwuletnie badanie wieloośrodkowe, randomizowane prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie dotyczące oceny bezpieczeństwa stosowania i skuteczności fingolimodu podawanego doustnie raz dziennie w porównaniu do interferonu β-1a podawanego domięśniowo raz w tygodniu w leczeniu stwardnienia rozsianego u dzieci i młodzieży.  Klinika Neurologii  dr n. med. Katarzyna Połatyńska dr n. med. Katarzyna Połatyńska
e-mail:k.polatynska@gmail.com
tel.42 271 13 71
zakończona
Wieloośrodkowe otwarte badanie z jednym ramieniem oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję dotychczasowego leczenia i po zmianie na leczenie alemtuzumabem w populacji dziecięcej z aktywną rzutowo-remitującą postacią stwardnienia rozsianego (RRMS) leczonej poprzednio lekami modyfikujacymi przebieg choroby (DMT)  Klinika Neurologii dr n. med. Katarzyna Połatyńska dr n. med. Katarzyna Połatyńska                                                e-mail:k.polatynska@gmail.com
tel.42 271 13 71
zakończona
„Farmakokinetyka, bezpieczeństwo i skuteczność nowego środka kontrastowego opartego na gadolinie, P03277, u dzieci w wieku od 2 do 17 roku życia poddanych badaniu MRI ośrodkowego układu nerwowego ze wzmocnieniem kontrastowym.” Zakład Diagnostyki Obrazowej prof. ICZMP dr hab. n. med. Piotr Grzelak prof. dr hab. n. med. Piotr Grzelak  tel (42)271 15 71
e-mail: Piotr.grzelak@iczmp.edu.pl  zdo@iczmp.edu.pl
zakończona
Długoterminowe wieloośrodkowe badanie fazy IV dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności terapii preparatem Omnitrope® (rekombinowany, ludzki hormon wzrostu, rhGH) u niskorosłych dzieci z niedoborem urodzeniowej masy ciała.  Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych dr hab. n.med. Maciej Hilczer dr hab. n.med. Maciej Hilczer
tel. 42 271 11 41
zakończona
„Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe, 12-miesięczne badanie 3 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania MOD-4023 podawanego raz w tygodniu w porównaniu do dziennych podań Genotropin® u dzieci w okresie przedpokwitaniowym z niedoborem hormonu wzrostu”  Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych prof. ICZMP dr hab. n.med. Renata Stawerska dr hab. n.med. Renata Stawerska
tel. 42 271 11 41
zakończona
„Badanie kontynuacyjne prowadzone metodą otwartej próby dotyczące lewoketokonazolu (2S,4R-ketokonazol) w leczeniu endogennego zespołu Cushinga” Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych dr n.med.Magdalena Stasiak dr n.med.Magdalena Stasiak
adres e-mail: mstasiak33@gmail.com
Tel. 502049292
zakończona
Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną, badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo vadadustatu przyjmowanego doustnie w celu wyrównania niedokrwistości u uczestników z przewlekłą chorobą nerek sporadycznie dializowanych (Incident Dialysis-Dependent Chronic Kidney Disease DD-CKD) (INNO2VATE – CORRECTION)  Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab.n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
zakończona
„Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, z grupą kontrolną otrzymujacą substancję czynną, badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo vadadustatu przyjmowanego doustnie w podtrzymującym leczeniu niedokrwistości, u pacjentów dializowanych z przewlekłą chorobą nerek ( Dialysis-Dependent Chronic Kidney Disease DD-CKD) (INNO2VATE – CONVERSION)  Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
zakończona
Wieloośrodkowe badanie kliniczne II fazy, z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane przy uzyciu aktywnego komparatora, mające na celu ocene skuteczności i bezpieczeństwa  ceftolozanu/tazobaktamu (MK-7625A) w porównaniu do Meropenemu, u pacjentów pediatrycznych z powikłanym zakażeniem dróg moczowych, w tym odmieniczkowym zapaleniem nerek Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
trwa
WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE BADANIE MAJĄCE NA CELU OKREŚLENIE OPTYMALNEJ DAWKI WYJŚCIOWEJ MIRCERA ® PODAWANEJ PODSKÓRNIE W LECZENIU ZACHOWAWCZYM NIEDOKRWISTOŚCI U DIALIZOWANYCH LUB JESZCZE NIEDIALIZOWANYCH PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK.  Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
trwa
Badanie fazy IIa prowadzone metoda otwartą z udziałem niemowląt z infekcją dolnych dróg oddechowych wywołaną wirusem RS(RSV), a następnie część podwójnie zaślepiona, kontrolowana placebo celem oceny bezpieczeństwa stosowania, tolerancji, farmakokinetyki i działania antywirusowego produktu RV521(REVIRAL 1)  Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
trwa/wstrzymana ze względu na COVID-19
„Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania (w porównaniu z cukrzanem żelaza), skuteczności i farmakokinetyki ferumoksytolu w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u pacjentów pediatrycznych z przewlekłą chorobą nerek” Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
trwa
Prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane, kontrolowane za pomocą aktywnego leku badanie kliniczne fazy 2/3 oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, skuteczność i farmakokinetykę produktu MK-7655A u dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do ukończenia 18. roku życia z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi.  Klinika Pediatrii,Immunologii i Nefrologii prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk prof. dr hab..n.med. Marcin Tkaczyk
e-mail:marcin.tkaczyk@iczmp.edu.pl
tel: 502651132
rozpocznie się wkrótce
Wieloośrodkowe, randomizowane, badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo adalimumabu – ludzkiego przeciwciała monoklonalnego anty-TNF u dzieci z zapaleniem okrężnicy jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
zakończona
Randomizowane, podwójnie zaślepione farmakokinetyczne badanie kliniczne ustekinumabu stosowanego u dzieci i młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna o stopniu aktywności od umiarkowanego do ciężkiego. Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Stratyfikowane ryzykiem randomizowane kontrolowane badanie w chorobie Crohna: metotreksat versus azatiopryna lub adalimumab podawane w celu utrzymania remisji u pacjentów z niskim lub wysokim ryzykiem agresywnej choroby, respektywnie-strategia leczenia. Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Skuteczność, bezpieczeństwo stosowania i tolerancja preparatu do oczyszczania jelit (Eziclen®/Izinova®)u pacjentów pediatrycznych poddawanych kolonoskopii: wieloośrodkowe, randomizowane, badania fazy III z uzyciem preparatu Klean-Prep® (PEG-elektrolity) jako produktu referencyjnego, z podaniem preparatów w dniu przed kolonoskopią, zaślepione dla badacza, typu non-inferiority, u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (włącznie) o masie ciała > 40 kg.  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
zakończona
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu SHP647 stosowanego jako leczenie indukcyjne u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (FIGARO UC 301) Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
zakończona
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu SHP647 stosowanego jako leczenie indukcyjne u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (FIGARO UC 303)  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu SHP647 stosowanego jako leczenie indukcyjne u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (FIGARO UC 304)  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
„Wieloośrodkowe, otwarte badanie mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i tolerancji wielokrotnych dawek adalimumabu, ludzkiego
przeciwciała monoklonalnego anty-TNF, podawanych pacjentom pediatrycznym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy ukończyli badanie M11-290”,
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
zakończona
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu SHP647 stosowanego jako leczenie indukcyjne u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna(CARMEN CD 305)   Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane placebo badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo produktu SHP647 stosowanego jako leczenie podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna (CARMEN CD 307)  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Randomizowane badanie II fazy, prowadzone w grupach równoległych, metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu ustalenie dawki optymalnej, z grupą kontrolną otrzymująca placebo, oceniejące bezpieczeństwo stosowania i skuteczność eluksadoliny u dzieci i młodziezy ( w wieku od 12 do 17 lat) z zespołem jelita drażliwego z biegunką(IBS-D)  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
EHA – Analiza epidemiologiczna w przypadku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.  Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby, w grupach równoległych, z grupami kontrolnymi otrzymującymi placebo i czynny lek, obejmujące 54-tygodniowy okres leczenia, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania brazikumabu u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo badanie oceniające stosowanie benralizumabu w eozynofilowym zapaleniu przełyku (MESSINA) Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
rozpocznie się wkrótce
Wieloośrodkowe, randomizowane, 52-tygodniowe nieprzerwane badanie fazy IIb/III, prowadzone metodą podwójnie ślepej, podwójnie pozorowanej próby, w grupach równoległych, kontrolowane placebo i substancją czynną, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania brazikumabu u uczestników z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Badanie nr 2 oceniające leczenie indukcyjne – Wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy prowadzone z randomizacją metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające stosowanie doustnego ozanimodu jako leczenia indukcyjnego umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy prowadzone z randomizacją metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo z zastosowaniem doustnego ozanimodu oceniające stosowanie tej terapii jako leczenia podtrzymującego umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa
Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne III fazy z zastosowaniem doustnego ozanimodu w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna, będące kontynuacją poprzednich badań Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc prof. ICZMP dr hab.n.med. Elżbieta Czkwianianc
e-mail: kpg@iczmp.edu.pl
tel: 42 171 13 41
trwa