Rekrutacja do Badania Klinicznego – Klinika Onkologii

Wieloośrodkowe, otwarte, trzyczęściowe  badanie oceniające bezpieczeństwo i efektywność immunoforezy z użyciem wyrobu medycznego LW-02 firmy Immunicom w usuwaniu rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy nowotworu (sTNF-R) oraz kliniczną efektywność w leczeniu pacjentów z zaawansowanym, opornym, potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią z zastosowaniem niskich dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym w porównaniu z chemioterapią z zastosowaniem niskich dawek paklitakselu i karboplatyny w rytmie cotygodniowym.