Projekty infrastrukturalne realizowane w Instytucie „CZMP”

 

 

 

Na tej stronie mogą się Państwo zapoznać z realizowanymi przez Instytut CZMP projektami finansowanymi ze środków unijnych i programów pomocowych.


„Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”

W ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi w dniu 9 września 2019 roku zawarł umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”.

Wartość projektu: 32 150 959,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 32 146 039,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

Dotacja celowa: 15%

Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości profilaktyki, diagnostyki i leczenia kobiety

ciężarnej, płodu i noworodka na terenie województwa łódzkiego. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie poprawa poziomu, jakości i standardów opieki medycznej, co w dłuższym okresie przełoży się bezpośrednio na podniesienie zdrowotności mieszkańców województwa a nawet kraju, poprawę jakości ich życia oraz zmniejszenie kosztów społecznych leczenia. Wzrost dostępności do świadczeń dzięki realizacji projektu wpłynie w rezultacie na zwiększenie liczby leczonych.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Instytutu,

– poprawa sprawności i skuteczności wykonywania świadczeń medycznych,

– zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń w bezpiecznych i komfortowych dla pacjentów

warunkach,

– poprawa dostępności do wysokospecjalistycznej opieki medycznej,

– zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału diagnostycznego i leczniczego szpitala,

– zmniejszenie ryzyka powikłań w trakcie i po hospitalizacji,

– poprawa atrakcyjności M. Łódź, woj. łódzkiego jak i Polski jako miejsca realizacji wysokiej

jakości świadczeń zdrowotnych.

Produktem realizacji przedmiotowej inwestycji jest modernizacja Kliniki Położnictwa, Perinatologii iGinekologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z Pododdziałem Noworodków orazzakup sprzętu do przedmiotowych jednostek. Projekt w całości będzie realizowany w budynku A, którystanowi Szpital Ginekologiczno-Położniczy. Przebudowa Kliniki ma za zadanie utworzenienowoczesnego ośrodka oferującego usługi o najwyższym standardzie w zakresie szeroko pojętejdiagnostyki i terapii przed- i śródporodowej w przypadkach najcięższych schorzeń położniczych orazzapewnić możliwość kontynuowania i poszerzania wybranych kierunków badawczych.

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. a)  specjalny adres e-mail lub
  b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 


ZAKOŃCZONE

 • Projekt nr WND-POIS.12.02.00-00-008/12 Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie „CZMP” w Łodzi współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • Projekt WND-RPLD.02.07.00-00-022/11 – Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-063/08 – Remont Bloku Operacyjnego „A” Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

 • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-062/08 – Zwiększenie dostępności i jakości diagnostycznych świadczeń zdrowotnych przez doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

 • Projekt WND-POIS.12.02.00-00-060/08 – Opieka nad dzieckiem z niską wagą urodzeniową i wadami wrodzonymi w okresie przedporodowym, porodowym i poporodowym w ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dotacji z budżetu państwa

 • PL0047 – System internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • PL0474 – Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez zastosowanie neuronawigacji w ICZMP w Łodzi, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • PL0270 -Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii, realizowany w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

data ostatniej aktualizacji 27.03.2014