ZP/121/2014

Usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie  art. 506 § 1 KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja)

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: