ZP/11/2015

Dostawa odczynników do badań immunologicznych (do oznaczania AHM i do badań metodą immunoblot) na dzierżawionych przez Zamawiającego analizatorach: PROFIBLOT i COBAS 6000 dla Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: