ZP/25/2015

Dostawa odczynników diagnostycznych do badań genetycznychdla Zakładu Genetyki  Instytutu „CZMP”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: