ZP/56/2015

Usługa spłaty wierzytelności bezspornych w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja)

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: