ZP/175/2015

Dostawa aparatury naukowo badawczej – sprzętu okulistycznego dla Kliniki Okulistyki Instytutu „CZMP” w Łodzi

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: