Klinika Kardiologii

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura

 
e-mail:

sek43@iczmp.edu.pl

tel. sekretariat: 42 271-14-71
FAX: 42 271-13-70
Pielęgniarka oddziałowa Mgr Renata Kobielska
 

Profil działalności medycznej:

Klinika Kardiologii ICZMP jest jednym z wiodących w kraju ośrodków diagnostyki i leczenia wrodzonych wad serca. Klinika ściśle współpracuje z Kliniką Kardiochirurgii, Klinikami Neonatologii i Zakładem Kardiologii Prenatalnej, co umożliwia kompleksową opieką nad pacjentem z wrodzoną wadą serca.
Klinika zapewnia pełną diagnostykę kardiologiczną w zakresie echokardiografii, angiografii, cewnikowania serca, elektrokardiografii i prób wysiłkowych. Przy współpracy z Zakładem Radiologii diagnostyka kardiologiczna zostaje rozszerzona o metody tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
W Pracowni Hemodynamiki poza procedurami diagnostycznymi wykonywany jest pełen zakres procedur kardiologii interwencyjnej.
Opieka nad pacjentem jest kontynuowana w ramach Poradni Kardiologicznej ICZMP, co pozwala na unikatową kontynuację opieki przez lekarza prowadzącego w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Profil działalności medycznej obejmuje:
– wrodzone wady serca,
– nabyte wady serca,
– zaburzenia rytmu i przewodnictwa,
– omdlenia,
– kardiomiopatie,
– zapalenie mięśnia sercowego,
– zapalenie wsierdzia,
– nadciśnienie płucne,
– nadciśnienie tętnicze

Osiągnięcia Kliniki
  1. Kompleksowa ocena wyników leczenia przełożenia wielkich pni naczyniowych (TGA) metodą korekcji anatomicznej w ujęciu morfologii neo–aorty i neo–tętnicy płucnej, krążenia wieńcowego, wydolności wysiłkowej i jakości życia (badania prowadzone od 20 lat).

Ośrodek kardiologiczno–kardiochirurgiczny w ICZMP w Łodzi jest wiodącą w kraju i jedną z najlepszych na świecie placówek w leczeniu pacjentów z przełożeniem wielkich pni naczyniowych (TGA) metodą korekcji anatomicznej. Projekt zakłada kompleksową ocenę pacjentów po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni naczyniowych. Badania obejmują badanie echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem morfologii neo–aorty i neo–tętnicy płucnej, badanie EKG met. Holtera oraz próbę wysiłkową. Ocena obejmuje także ocenę krążenia wieńcowego za pomocą scyntygrafii perfuzyjnej, próby dobutaminowej oraz koronarografii. U pacjentów powyżej 13 roku życia przeprowadzamy badanie ankietowe oceniające jakość życia. 

  1. Kompleksowa diagnostyka i optymalizacja leczenia w wadach wrodzonych serca ze szczególnym uwzględnieniem serca czynnościowo jednokomorowego.

Celem projektu jest stratyfikacja czynników ryzyka oraz stworzenie algorytmu diagnostycznego dla dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą przed i pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia kardiochirurgicznego oraz stworzenie schematu diagnostycznego umożliwiającego wczesne wykrycie powikłań operacji Fontana. Wdrożenie nowoczesnych technik echokardiograficznych (ECHO 3D, TISSUE DOPPLER) pozwala na pełniejszą ocenę funkcji pojedynczej komory, która ze względu na skomplikowana geometrię nie poddaje się klasycznym metodom oceny echokardiograficznej. Wczesne wykrycie dysfunkcji rozkurczowej jest niesłychanie istotnie dla rokowania w grupie pacjentów z sercem jednokomorowym i pozwala na wdrożenie leczenia w okresie niemym klinicznie, co daje szansę na zatrzymanie kaskady postępującej niewydolności serca. Prowadzone są prace nad oceną funkcji pojedynczej komory za pomocą rezonansu magnetycznego oraz korelacji wyników tej metody diagnostycznej z badaniem echokardiograficznym. Praktyczne efekty realizacji projektu obejmują stworzenie i wdrożenie algorytmu diagnostyczno–terapeutycznego dla dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą w oparciu o dostępną w tym zakresie wiedzę oraz doświadczenia własne ośrodka.

Pomimo znacznej poprawy wyników leczenia dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą – efekty leczenia tej grupy pacjentów są nadal obarczone wysoką śmiertelnością oraz dużym odsetkiem powikłań. Wypracowane algorytmy diagnostyczne pozwalają na stratyfikację czynników ryzyka i umożliwiają zastosowanie bardziej szczegółowych schematów diagnostycznych w grupach zwiększonego ryzyka.

Systematyczna opieka ambulatoryjna przeprowadzona przez zespół wyspecjalizowany w problemach pacjentów z sercem jednokomorowym oraz ścisła współpraca z lekarzami pierwszego kontaktu pozwalają na wczesną identyfikację pacjentów zwiększonego ryzyka, wczesne wykrycie powikłań krążenia fontanowskiego, rozszerzenie diagnostyki (z diagnostyką inwazyjną włącznie) i optymalizację postępowania terapeutycznego.  

  1. Leczenie interwencyjne wrodzonych wad sercowo–naczyniowych u dzieci w wadach izolowanych i złożonych przed i po leczeniu operacyjnym.

Leczenie interwencyjne w wadach wrodzonych serca i naczyń ulega stałemu rozwojowi dzięki wprowadzeniu i zastosowaniu nowych rodzajów urządzeń i implantów oraz nowych metod leczenia. Jest to szczególnie ważne u pacjentów w okresie noworodkowym i niemowlęcym, których można leczyć bez konieczności wykonania operacji kardiochirurgicznej w izolowanym zwężeniu zastawki aorty lub aorty na różnym poziomie wykorzystując cewniki balonowe i/lub stenty.

Zabieg walwuloplastyki balonowej w krytycznym zwężeniu zastawki aorty wykonano u 112 pacjentów, w 39 przypadkach u noworodków w pierwszej dobie życia (wszyscy mieli wadę wrodzoną serca rozpoznaną w okresie prenatalnym) uzyskując skuteczne poszerzenie zwężonej zastawki. Diagnostyka prenatalna umożliwia rozpoznanie wady w okresie prenatalnym, obserwację stanu płodu, zaplanowanie porodu i przygotowanie do zabiegu interwencyjnego bezpośrednio po urodzeniu.

Wykorzystanie metod interwencyjnych umożliwia poprawę stanu klinicznego pacjentów w trakcie i/lub po wieloetapowym leczeniu operacyjnych, u których wystąpiły powikłania. Przykładem jest poszerzanie zwężonych naczyń z wykorzystaniem cewników balonowych i/lub stentów, zamykanie przetok żylnych i tętniczych oraz zamykanie fenestracji różnego typu implantami u pacjentów z tzw. „sercem jednokomorowym” w trakcie wieloetapowego leczenia.

Przezskórna implantacja zastawki płucnej montowanej na stencie („Melody Valve”) w przypadku znacznego stopnia zwężenia lub niedomykalności zastawki płucnej po leczeniu operacyjnym oraz zamknięcie wrót dużego tętniaka rzekomego w drodze wypływu z prawej komory u pacjenta po korekcji całkowitej zespołu Fallota. W Klinice Kardiologii wykonano 15 takich zabiegów (najwięcej w Polsce w populacji pediatrycznej). Umożliwiło to odstąpienie od konieczności kolejnej operacji kardiochirurgicznej w krążeniu pozaustrojowym.

Dla wykonania skutecznego zabiegu interwencyjnego i oceny efektu leczenia w przypadku nieprawidłowości dotyczących naczyń tętniczych płucnych i aorty konieczna jest szczegółowa diagnostyka angiograficzna. Wprowadzenie metody trójwymiarowej angiografii rotacyjnej umożliwia szczegółową i przestrzenną ocenę patologii tych struktur naczyniowych i bezpośrednią ocenę leczenia. Za badania z użyciem tej techniki Zespół Pracowni Hemodynamiki – prof. Tomasz Moszura, dr Paweł Dryżek i dr Sebastian Góreczny otrzymali wyróżnienie w konkursie „Złoty Skalpel”. 

  1. Analiza zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca u dzieci w trakcie etapowego leczenia wad wrodzonych serca

Celem projektu jest określenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa u dzieci z sercem jednokomorowym na różnych etapach leczenia paliatywnego i analiza czynników predykcyjnych pojawienia się arytmii oraz zaburzeń przewodnictwa.

Wykonywane zabiegi:

badanie echokardiograficzne przezklatkowe TTE (M–mode, 2D, 3D, PW, CW, Tissue–Doppler)
badanie echokardiograficzne przezprzełykowe TEE (M–mode, 2D, 3D, PW, CW, Tissue–Doppler)
echokardiograficzne badania obciążeniowe (stress–ECHO)
badanie elektrokardiograficzne
Holter– EKG
ABPM
próba wysiłkowa
ergospirometria
implantacja i kontrola stymulatorów
badania angiograficzne
rotacyjna angiografia cyfrowa
cewnikowanie serca
zabieg Rashkinda
angioplastyka balonowa
walwuloplastyka aortalna
walwuloplastyka płucna
implantacja stentu
interwencyjne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych
interwencyjne zamykanie ubytków międzykomorowych
interwencyjne zamykanie fenestracji
interwencyjne zamykanie nieprawidłowych połączeń (przetoki, kolaterale systemowo–płucne)
przezskórna implantacja zastawki płucnej montowanej na stencie „Melody Valve”

Procedury unikatowe w skali kraju:

– Przezskórna implantacja zastawki płucnej montowanej na stencie – „Melody Valve” w przypadku znacznego stopnia zwężenia lub niedomykalności zastawki płucnej po leczeniu operacyjnym – 15 zabiegów; najwięcej w Polsce w populacji pediatrycznej.

Personel lekarski:

– 1 profesor zwyczajny
– 1 profesor nadzwyczajny
– 11 doktorów nauk medycznych (w tym 4 adiunktów)
– 16 specjalistów pediatrii
– 12 specjalistów kardiologii dziecięcej
– 3 specjalistów kardiologii

prof. dr hab. med. Jadwiga A. Moll – Kierownik Kliniki
dr hab. Tomasz Moszura – Kierownik Pracowni Hemodynamiki
dr med. Paweł Dryżek – Zastępca Kierownika Kliniki, adiunkt
dr med. Jolanta Kiełbasicz–Binikowska – starszy asystent
dr med. Elżbieta Makowiecka – starszy asystent
dr med. Anna Mazurek–Kula – adiunkt
dr med. Katarzyna Młudzik – starszy asystent
dr med. Katarzyna Ostrowska – starszy asystent
dr med. Tomasz Muszyński – starszy asystent
dr med. Marek Niwald – straszy asystent
dr med. Krzysztof Michalak – adiunkt
dr med. Sebastian Góreczny – adiunkt
lek. med. Barbara Niedzielska – Stanek – starszy asystent
lek. med. Beata Pawłowicz – starszy asystent
lek. med. Magdalena Pierzchała – starszy asystent
lek. med. Beata Politowska – starszy asystent
Lekarze rezydenci :
dr med. Agata Ożarek–Hanc
lek. med. Joanna Dolanowska
lek. med. Patrycja Gładysz
lek. med. Natalia Kowalska
lek. med. Marcin Pakulski
lek. med. Natalia Peć
lek. med. Joanna Płużańska
lek. med. Katarzyna Sobczyk–Budlewska
lek. med. Katarzyna Szaflik

Personel pielęgniarski:

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Alina Kacprzak
35 pielęgniarek:
– 9 magistrów pielęgniarstwa,
– 11 osób z licencjatem z pielęgniarstwa,
– 2 specjalistki pielęgniarstwa kardiologicznego
– 2 specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego

Personel pozostały:

– 2 sekretarki medyczne
– 2 techników elektrokardiografii
– 1 magister fizjoterapeuta
– 1 rejestratorka medyczna
– 7 salowych

Dane statystyczne kliniki:

Klinika dysponuje:
45 łóżkami, w tym 12 łóżek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Pracownią Hemodynamiki
2 Pracowniami Echokardiografii
Pracownią Zaburzeń Rytmu i Prób Wysiłkowych
W 2015 roku w Klinice hospitalizowano 1915 pacjentów (1821 dzieci i 94 dorosłych)


Lekarze

Dr n. med. Jolanta Binikowska Lek. Beata Pawłowicz Dr n. med. Paweł Dryżek Dr n. med. Marek Niwald
Dr n. med. Anna Mazurek-Kula Lek. Barbara Niedzielska-Stanek Dr. n. med. Katarzyna Ostrowska Lek. Beata Polittowska
Dr. n. med. Tomasz Muszyński Dr n. med. Katarzyna Młudzik Dr n. med. Krzysztof Michalak Lek. Magdalena Pierzchała
Lek. Justyna Topolska-Kusiak Dr n. med. Sebastian Góreczny Dr n. med. Sebastian Góreczny Dr n. med. Elżbieta Makowiecka