Projekt WND-RPLD.02.07.00-00-022/11

logo RPO

Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP w Łodzi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Działanie II.7 Elektroenergetyka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie podpisanej w dniu 16.08.2011r. umowy dofinansowania pomiędzy Beneficjentem – Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” a Instytucją Pośredniczącą – Urzędem Marszałkowskim w Łodzi

Budżet projektu

 • Całkowita wartość kosztów projektu: 6.584.608,20 zł
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 6.582.148,20 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków RPO WŁ: 5 594 825,97 zł (85% kosztów kwalifikowalnych projektu)
 • Wartość dotacji celowej ze środków Ministra Zdrowia: 980.802,00 zł 
 • Środki własne Instytutu CZMP: 8.980,23 zł

Uzasadnienie realizacji projektu:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi jest unikatowym w skali kraju ośrodkiem zapewniającym kompleksową opiekę nad kobietami ciężarnymi, w szczególności z ciążami wysokiego ryzyka oraz noworodkami. Nasza jednostka zapewnia pełną diagnostykę prenatalną, postnatalną oraz możliwość korekcji wad wrodzonych wewnątrzmacicznie oraz u noworodków bezpośrednio po urodzeniu jak również pełną opiekę ginekologiczną i położniczą. Prowadzimy leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie z ekstremalnie niską masą ciała, a także terapię przed- i pooperacyjną noworodków poddanych zabiegom kardiochirurgicznym, chirurgicznym i neurochirurgicznym. W związku z prowadzeniem tak unikatowej działalności Instytut musi zapobiegać wszelkim awariom zagrażającym życiu i zdrowiu pacjentów, również awariom związanym z brakiem energii elektrycznej.
Aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie szpitala i nieprzerwane działanie sprzętu i aparatury medycznej, szczególnie aparatury podtrzymującej życie, konieczne jest zapewnienie awaryjnych źródeł zasilania na wypadek zakłóceń w dostawach energii elektrycznej z sieci. Jednakże wybudowana w 1998 r. sieć elektroenergetyczna Instytutu „CZMP” zapewniająca zasilanie rezerwowe uległa znacznemu zużyciu i nie odpowiada współczesnym standardom technicznym. Posiadane agregaty prądotwórcze są wyeksploatowane, nie są już do nich produkowane części zamienne, zbiorniki na paliwo ze względu na korozję stwarzają zagrożenie ekologiczne, zaś poziom rezerwy zarówno na kablach zasilających jak i na rozdzielniach głównych dla odbiorów rezerwowych został wykorzystany.
Układ samoczynnego zasilania rezerwy systemu zasilania rezerwowego nie funkcjonował prawidłowo
konieczne było ręczne wykonywanie przełączeń w przypadkach awaryjnych, co powodowało opóźnienia w odzyskaniu zasilania i stwarzało zagrożenie życia i zdrowia pacjentów. Modernizacja sieci alternatywnego zasilania była niezbędna aby zapewnić dalsze funkcjonowanie szpitala zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać, pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zespół opieki zdrowotnej.

Cel i przedmiot projektu:

 • Celem projektu było zapewnienie Instytutowi „CZMP” sprawnego, alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną na wypadek awarii, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obsługi pacjentów w przypadkach wystąpienia zdarzeń niepożądanych spowodowanych brakiem dostawy energii elektrycznej do Szpitala Pediatrycznego lub Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Instytutu „CZMP”.
 • Przedmiotem projektu była wymiana infrastruktury energetycznej zapewniającej alternatywne zasilanie Instytutu „CZMP” w przypadku awarii zasilania z sieci miejskiej. Projekt służy zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego szpitala i wyeliminowaniu zdarzeń nagłych – braku dostawy energii elektrycznej z krajowej sieci energetycznej.

W ramach projektu wykonano następujący zakres prac:

 • Inwestycja poprawiła warunki zasilania poszczególnych odbiorów rezerwowych na terenie ICZMP, pozwoliła lepiej automatyzować system załączania się układów rezerwowych i w wyniku tego skróciła czas przełączania. Wymiana agregatów spowodowała również znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Realizacja Projektu zapewniła Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ośrodkowi o znaczącym doświadczeniu i renomie oraz wysokim stopniu użyteczności publicznej, odpowiednie warunki do działalności diagnostycznej i terapeutycznej w zgodzie z wymaganiami prawa określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać, pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zespół opieki zdrowotnej. Cel ten został uzyskany poprzez skrócenie i wyeliminowanie przerw w dostawach energii elektrycznej do Szpitala i ograniczenie niepożądanych przerw w wykonywaniu czynności medycznych. Pozwoliło to również zapobiec powikłaniom spowodowanym nieodpowiednim wykonaniem procedur medycznych będących skutkiem przerw w zasilaniu a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.

Inwestycja ma za zadanie poprawę warunków zasilania poszczególnych odbiorów rezerwowych na terenie ICZMP, pozwoli lepiej automatyzować system załączania się układów rezerwowych, a co za tym idzie skrócić czas przełączania. Wymiana agregatów spowoduje również znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia paliwa oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Realizacja Projektu zapewni Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ośrodkowi o znaczącym doświadczeniu i renomie oraz wysokim stopniu użyteczności publicznej, odpowiednie warunki do działalności diagnostycznej i terapeutycznej w zgodzie z wymaganiami prawa określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać, pod względem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urządzenia zespół opieki zdrowotnej. Zostanie to uzyskane poprzez skrócenie lub wyeliminowanie przerw w dostawach energii elektrycznej do Szpitala i wyeliminowanie niepożądanych przerw w wykonywaniu czynności medycznych, jak również wyeliminowanie powikłań spowodowanych nieodpowiednim wykonaniem procedur medycznych spowodowanych przerwami w zasilaniu, wykluczenie odszkodowań wypłacanych pacjentom z tytułu powikłań, a przy tym zwiększenia bezpieczeństwa obsługi pacjentów.

Aby osiągnąć zamierzony w projekcie cel zrealizowano następujące działania:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej w tym programu funkcjonalno-użytkowego i projektu technicznego.

2) Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych obejmujących:

  • wymianę zbiorników zewnętrznych paliwa poprzez montaż nowych w istniejącym miejscu,
  • wymianę rurociągów zasilających agregaty po istniejącej trasie wraz z układem pomp,
  • wymianę 2 agregatów prądotwórczych wraz układami zasilania, 38 rozdzielni głównych z układami samoczynnego załączania rezerwy,
  • wymianę kabli (ok. 9 tys. m) zasilających wyżej wymienione rozdzielnie elektryczne po istniejącej trasie wraz z usunięciem istniejących odłączonych kabli,
  • wykonanie odpowiednich badan i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

3) Nadzór techniczny nad pracami poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Promocja projektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do realizacji celów osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, działania II.7 Elektroenergetyka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2007-2013, gdyż poprzez zastosowanie nowych technologii i urządzeń poprawił się stan infrastruktury elektroenergetycznej w województwie co w efekcie ma wpływ na redukcję strat sieciowych. Zapewniając ciągłą dystrybucję energii nawet w przypadku awarii, inwestycja wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, a dzięki zainstalowaniu urządzeń emitujących mniejsze zanieczyszczenia przyczyniła się do poprawy stanu środowiska w regionie.

Więcej informacji o źródle finansowania projektu – Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Łódzkiego można znaleźć na stronie http://www.rpo.lodzkie.pl/

 AKTUALNOŚCI – REALIZACJA PROJEKTU

 • dn. 16.08.2011 r. została podpisana pomiędzy Dyrektorem Instytutu „CZMP” a Zarządem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi umowa dofinansowania na projekt „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP w Łodzi” o nr UDA-RPLD.02.07.00-00-022/11-00.
 • dn. 19.04.2012 r. powołano wewnętrzny zespół ds. zarządzania projektem, którego rolą będzie planowanie, realizowanie i rozliczanie projektu zgodnie z podpisaną umową dofinansowania.
 • dn. 9.05.2012 r. wszczęte zostało postępowanie nr ZP/28/2012 na usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP” z terminem składania ofert na 23.05.2012 r. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
 • dn. 15.06.2012 r. wszczęto kolejne postępowanie ZP/68/2012 na usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania – „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP” z terminem składania ofert na 27.06.2012 r.
 • dn. 15.06.2012 r. wszczęte zostało postępowanie nr ZP/44/2012 na realizacje w systemie „projektuj i buduj” projektu pod nazwa „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP” z terminem składania ofert na 16.07.2012 r. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i unieważnione dn. 09.08.2012 (podstawa prawna Art.93, ust.1, pkt.7 PZP).
 • dn. 06.07.2012 r. ogłoszono wyniki postępowania na usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania – „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP” –w postępowaniu wybrano ofertę firmy Adapteq Engineering Jolanta Piasecka na kwotę 121.000,00 zł netto tj. 148.830,00 zł brutto.
 • dn. 25.07.2012 r. podpisano z firmą Adapteq Engineering Jolanta Piasecka umowę na usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania – „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP.
 • dn. 09.08.2012 r. wszczęte zostało kolejne postępowanie nr ZP/84/2012 na realizacje w systemie „projektuj i buduj” projektu pod nazwa „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP”. Dnia 19.09.2012 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferty firmy PETROELTECH S.A. na kwotę 6.266.850,00 zł brutto.
 • dn. 11.10.2012 r. podpisano z firmą PETROELTECH S.A. umowę na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu „Modernizacja infrastruktury sieci alternatywnego zasilania wraz z rozdzielniami niskiego napięcia będącymi elementami zasilania rezerwowego w Instytucie CZMP”.
 • 30.09.2013 r. – ukończenie prac instalacyjnych związanych z realizacją projektu
 • 30.10.2013 r. – instalacja tablic pamiątkowych