ZP/34/2016

Dostawa urządzeń audiowizualnych wraz z instalacją oraz adaptacją pomieszczeń celem modernizacji auli w budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego A ICZMP w Łodzi

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: