ZP/79/2016

Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i materiałów eksploatacyjnych do 5 analizatorów do wykonywania badan
parametrów krytycznych na analizatorach ABL serii 830 będących własnością ICZMP oraz zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i materiałów
eksploatacyjnych do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla CMDL Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

 

Rozstrzygnięcie: