27/2016

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Kliniki Okulistyki

 

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska kierownika Kliniki Okulistyki w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem  kliniki,  tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz minimum 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów

 1. Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko kierownika Kliniki.
 2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 5. Opinię pracodawcy z ostatnich 5 lat pracy.
 6. Opisaną przez kandydata wizję działania i perspektywy rozwoju Kliniki.
 7. Wykaz publikacji.
 8. Ocenę bibliometryczną dorobku naukowego z ostatnich 3 lat.
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że Instytut będzie w dniu podpisania umowy o pracę na stanowisku kierownika Kliniki podstawowym miejscem pracy.
 11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Kliniki Okulistyki” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.