Dane podmiotu

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

1

Nazwa Jednostki

INSTYTUT  „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Rzgowska 281/289 93-338 Łódź, łódzkie

3

Numer telefonu

42271-1124, 42271-1128, 42271-1604

4

Numer faks

42646-6653

5

Adres e-mail

biuro39@iczmp.edu.pl

6

Adres strony www

www. iczmp.edu.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

            Dyrektor prof. dr hab. n .med. Maciej Banach

8

Numer NIP

729-22-42-712

9

Numer REGON

471610127

10

Identyfikator gminy1

106103 9

11

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

x

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Polska Akademia Umiejętności

Fundacja

Stowarzyszenie

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

Przedsiębiorstwo

12

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

Uczelnia wojskowa

Uczelnia służb państwowych

Uczelnia artystyczna

Uczelnia medyczna

Uczelnia morska

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

Nie dotyczy

x

13

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU – uniwersytet

AUT – uniwersytet techniczny

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

AUPI – uniwersytet o innym profilu

AP – politechnika

AA – akademia

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

ZZ – uczelnia zawodowa

Nie dotyczy

x

14

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

x

Nie

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

Nie

x

16

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

x

Nie

17

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

x

Nie

Nie dotyczy

18

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Inna forma prawna

x

19

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

Małe

Średnie

Duże (inne)

x

Nie dotyczy

1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

2 Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.