Dane podmiotu

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

1

Nazwa Jednostki

INSTYTUT  „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Rzgowska 281/289 93-338 Łódź, łódzkie

3

Numer telefonu

(42) 271-11-29; (42) 271-18-20

4

Numer faks

42646-6653

5

Adres e-mail

biuro39@iczmp.edu.pl

6

Adres strony www

www.iczmp.edu.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

            Dyrektor prof. dr hab. n .med. Maciej Banach

8

Numer NIP

729-22-42-712

9

Numer REGON

471610127

10

Identyfikator gminy1

106103 9

11

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

 

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

 

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

x

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polska Akademia Umiejętności

 

Fundacja

 

Stowarzyszenie

 

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 

Przedsiębiorstwo

 

 

12

Czy podmiot otrzymuje subwencję na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

x

Nie

 

13

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

 

Nie

x

14

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?

Tak

 

Nie

x

15

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

x

Nie

 

16

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

x

Nie

 

Nie dotyczy

 

 

17

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe

 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 

Inna forma prawna

x

18

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

 

Małe

 

Średnie

 

Duże (inne)

x

Nie dotyczy

 

1 Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

2 Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

3 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.