ZP/128/2016

Dostawa zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań hormonalnych z zakresu chorób zakaźnych dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: