ZP/133/2016

Wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane związane z wymianą okien, ich obróbką i likwidacją mostków termicznych w strefie okiennej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, w Budynku Szpitala Ginekologiczno – Położniczego „A”, ul. Rzgowska 281/289 w formule „zaprojektuj i wybuduj , w ramach projektu pod nazwą: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: