Dostęp do dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOM/PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBOM
PRZEZ NICH UPOWAZNIONYM

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta . Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 do wglądu w siedzibie Instytutu, w obecności pracownika archiwum lub lekarza prowadzącego albo innego upoważnionego pracownika szpitala, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 na informatycznym nośniku danych,
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Wniosek można pobrać i po wypełnieniu złożyć w godz. 8,00 – 15,00 :
– w budynku A, część ginekologiczno – położnicza – pokój nr 39, poziom 1
– w budynku B, część pediatryczna – pokój nr 102, poziom 1.
Wniosek jest również dostępny na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl w zakładce: Dla Pacjentów / Przydatne informacje / Druki do pobrania.
Zgodnie z art. 28 ust. 2a. ustawy wykonanie pierwszej kserokopii dokumentacji jest nieodpłatne.
Dokumentacja medyczna udostępniana jest bezpłatnie za każdym razem, gdy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Przy ponownym udostępnianiu tych samych dokumentów pobierana jest opłata, której stawki określa ustawa.

Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w dni robocze w godz. 8,00 – 15,00 w miejscu złożenia wniosku, w terminie do 30 dni. Do odbioru dokumentacji medycznej upoważniony jest pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona przez pacjenta /przedstawiciela ustawowego do dostępu do dokumentacji medycznej, po okazaniu dowodu tożsamości.