Dostęp do dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania:

  • do wglądu w siedzibie Instytutu, w obecności pracownika archiwum lub lekarza prowadzącego albo innego upoważnionego pracownika szpitala,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie oryginału dokumentacji za pokwitowaniem jej odbioru z zastrzeżeniem zwrotu. W tym przypadku na pacjenta przechodzi odpowiedzialność za należyte przechowywanie dokumentacji i jej zabezpieczenie przed utratą lub zniszczeniem. Oryginał zostanie wydany po sporządzeniu kopii dokumentacji medycznej. Kopia pozostanie w ICZMP do czasu zwrotu oryginału przez pacjenta.
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Wniosek można pobrać, a także złożyć w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych i Statystyki w godz. 8.00 – 15.00

  • w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym ICZMP – pok. nr 39, poziom 1,
  • w Szpitalu Pediatrycznym ICZMP – pok. nr 102, poziom 1.

Wykonanie kserokopii dokumentacji jest odpłatne wg cennika dostępnego w kasie ICZMP.

Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 w miejscu złożenia wniosku, w terminie do 30 dni. Do odbioru dokumentacji medycznej upoważniony jest pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona przez pacjenta/przedstawiciela ustawowego do dostępu do dokumentacji medycznej, po okazaniu dowodu tożsamości.