ZP/070/2014

Dostawa odczynników do badań  hormonalnych i chorób zakaźnych  (wraz z dzierżawą analizatorów oraz innego niezbędnego wyposażenia) dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu CZMP

 

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Rozstrzygnięcie: