Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt informatyczny, pozwalający na przetwarzanie, archiwizowanie, zdalny dostęp do wyników dla pacjentów Instytutu oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

 

Cele projektu

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest osiągnięcie następujących celów pośrednich:

 • Rozwój usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia
 • Poprawa diagnozowania pacjentów
 • Poprawa efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania szpitalem
 • Poprawa bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych w zakresie e-zdrowia

 

Planowane efekty

Realizacja projektu obejmie rozwój nowoczesnych i bezpiecznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia, dzięki którym nastąpi upowszechnienie elektronicznej komunikacji na styku pacjent-placówka medyczna. Pozwoli to na znaczącą poprawę jakości obsługi pacjentów poprzez zgromadzenie wyników badań w jednym miejscu, skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia spraw związanych z leczeniem oraz wygodę komunikacji poprzez udostępniony pacjentom specjalnie dedykowany portal internetowy.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie usług elektronicznych dedykowanych zarówno pacjentom, jak i placówkom medycznym współpracującym ze szpitalem.

Usługi dla pacjenta:

 • E-recepty – możliwość elektronicznego zamawiania recept przez przewlekle chorych
 • E-powiadomienia opiekuna – powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej lub przeniesieniu na inny oddział
 • E-potwierdzenie – możliwość elektronicznego potwierdzenia zmiany terminu wizyty
 • E-dokumentacja – elektroniczna informacja o udzielonych świadczeniach medycznych
 • E-oświadczenie – wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej
 • E-wywiad – elektroniczna rejestracja wywiadu lekarskiego i odpowiedzi na pytania pacjenta
 • E-konsultacje – konsultowanie historii leczenia pacjenta drogą elektroniczną

Usługi dla placówek medycznych:

 • E-kontrahent – wzajemna wymiana informacji o pacjencie pomiędzy współpracującymi placówkami medycznymi
 • E-powiadomienia – elektroniczne informowanie lekarza będącego poza szpitalem o nagłych zdarzeniach medycznych

 

wartość projektu: 4 083 825,00 zł, w tym:

wkład Funduszy Europejskich: 2 802 195,00 zł

Budżet Państwa: 1 281 630,00 zł

 

4. Projekty zakończone

Po kliknięciu w ten link powinny się znaleźć pod nim informacje aktualnie istniejące w tym zakresie na stronie.
Identyfikacja wizualna:

https://rpo.lodzkie.pl/images/2017/logotypy-010118/karta_wizualizacji_lodzkie.pdf