ZP/112/2018 – Dostawa łat sercowo-naczyniowych oraz specjalistycznych hemostatyków wchłanialnych stosowanych w zabiegach chirurgicznych dla Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

Rozstrzygnięcie: