O Nas

 

   NAUKA W ICZMP

DZIAŁ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ

 Kierownik

mgr Kamila Kujawa
tel.: 42 271 18 20, e-mail: kamila.kujawa@iczmp.edu.plmgr Lidia Kilińska-Dłabich
tel.: 42 271 16 05, e-mail: lidia.kilinska@iczmp.edu.pl

 • Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych.
 • Koordynacja projektu MediPlanner, dofinansowanego przez NCBR.
 • Współpraca z Agencją Badań Medycznych w zakresie projektów na niekomercyjne badania.

mgr Monika Schmidt-Iltchev
tel.: 42 271 16 05, e-mail: monika.schmidt@iczmp.edu.pl

 • Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych.
 • Koordynacja projektu MammoAI, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dofinansowanego przez NCBR.
 • Aplikowanie, monitoring i kontrola realizowanych projektów.

mgr Dorota Kossowska
tel.: 42 271 16 06, e-mail: dorota.kossowska@iczmp.edu.pl

 • Współpraca międzynarodowa z instytucjami zagranicznymi.
 • Monitoring projektów europejskich w konkursach Horyzont2020.
 • Wsparcie administracyjne naukowców w aplikowaniu o środki finansowe z projektów międzynarodowych.
 • Koordynator działań i strategii HR Excellence in Research.
 • Opieka nad anglojęzyczną wersją strony www Instytutu.
 • Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, oraz innych środków pozabudżetowych.
  mgr Małgorzata Mitoraj
tel.: 42 271 11 29, e-mail: nauka@iczmp.edu.pl
 
 • Koordynacja prac nad przygotowaniem:
  • rocznych planów naukowo-badawczych,
  • rocznych planów wydatkowania subwencji na utrzymanie i rozwój    potencjału badawczego,
  • raportów z realizacji zadań badawczych wspartych z dotacji/subwencji przyznanych przez MNiSW (np. subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego oraz jej zwiększenia, dotacja na inwestycje związane z działalnością naukową).
 • Obsługa prac Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Premii Dyrektora ICZMP za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • Koordynacja wprowadzania danych do Systemu POL-on.
 • Koordynacja przygotowania danych do ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności naukowej.
  mgr Agnieszka Nebelska
tel.: 42 271 16 10, e-mail: agnieszka.nebelska@iczmp.edu.pl
 
 • Obsługa administracyjna projektów badawczych wyłonionych do finansowania w drodze konkursów wewnętrznych (granty młodego naukowca, granty wewnętrzne).
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach krajowych (m.in. do Narodowego Centrum Nauki) i międzynarodowych.
 • Wprowadzanie danych do Systemu POL-on (Moduł Projekty krajowe i międzynarodowe obejmujący badania naukowe i prace rozwojowe), w tym przygotowanie danych do ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • Redakcja Strony Podmiotowej BIP.
 • Obsługa strony www – zakładka Nauka i Badania.
  Danuta Nieborak
tel.: 42 271 16 04, e-mail: danuta.nieborak@iczmp.edu.pl
 
 • Budżetowanie i ewidencja kosztów (Narodowe Centrum Nauki, subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego: granty młodego naukowca, granty wewnętrzne, działalność statutowa Klinik i Zakładów).
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie działalności statutowo-naukowej oraz opracowań statystycznych wyników badań, wykonania badań naukowych zewnętrznych, tłumaczenia na języki obce, publikacji naukowych, szkoleń płatnych, konferencji, zjazdów, obsługi RN, dyplomów, obron itp.

mgr Karolina Guligowska
tel.: 42 271 16 11, e-mail: karolina.guligowska@iczmp.edu.pl

 • Badania kliniczne – negocjacje umów trójstronnych, tworzenie budżetu, obsługa administracyjna, współpraca z Badaczami, Sponsorami, Firmami CRO oraz Działami Instytutu w ramach rozliczania prowadzonych badań klinicznych.
 • POLPEDNET Polska Sieć Badań Klinicznych w Pediatrii – obsługa administracyjna.
 • Pomoc w koordynacji i rozliczaniu merytoryczno-finansowym projektu Mammo AI, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dofinansowanego przez NCBR.
 • Redakcja Strony Podmiotowej BIP.
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
/Budynek ginekologiczno-położniczy, poziom II/
Kierownik mgr Małgorzata Arent
tel.: 42 271 16 07, e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl
 
 • Administrator – Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)
 • Wprowadzanie realizacji staży kierunkowych do SMK
 • Rejestr zgłoszeń na staże kierunkowe do specjalizacji
 • Specjalizacje, rezydentury, umowy, porozumienia
 • Wnioski o udzielenie akredytacji CMKP dla komórek organizacyjnych ICZMP
 • Porozumienia między instytucjami prowadzącymi specjalizacje
 • Opiniowanie produktów
  mgr Renata Fróg
tel.: 42 271 11 23, e-mail: renata.frog@iczmp.edu.pl
 
 • Administrator systemu POL-on
 • Staże podyplomowe
 • Praktyki studenckie wakacyjne, śródroczne – umowy, rozliczenia
 • Cykliczne spotkania rezydentów
 • Harmonogram oraz wynajem sal dydaktycznych oraz auli
 • Konferencje – rejestr
 • KRS – aktualizacje
 • Rejestr umów ICZMP
 • Darowizny
 • Nadzór nad umowami i opłatami za wynajem sal dydaktycznych
  mgr Aleksandra Kwaśniewska
tel.: 42 271 16 02, e-mail: biuro.rady@iczmp.edu.pl
 
 • Pełna obsługa oraz realizacja zadań Rady Naukowej ICZMP
 • Prowadzenie postępowań awansowych – Doktoraty i habilitacje – Uchwały RN oraz decyzje administracyjne
 • Komisja ds. stopni naukowych
 • POL-on – bieżące sprawozdanie z realizacji postępowań awansowych w ICZMP
  Ewa Stawiak,
tel.: 42 271 16 03, e-mail: ewa.stawiak@iczmp.edu.pl, din@iczm.edu.pl
 
 • Baza dorobku naukowego pracowników Instytutu EXPERTUS / Oświadczenia afiliacyjne i grantowe
 • Analiza bibliometryczna dorobku naukowego
 • Wykazy publikacji i analizy bibliometryczne do NCN i NCBR
 • Wirtualna Biblioteka Nauki (Web of Science, EBSCO, inne)
 • Polska Bibliografia Naukowa / Parametryzacja
 • POL-on – Biblioteka Naukowa
 • Ankiety dorobku pozapublikacyjnego
 • Ewidencjonowanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
 • Przedmiotowe zestawienia bibliograficzne
 • Raporty ewaluacyjne i rankingi dorobku naukowego
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Obsługa Biblioteki Naukowej