O Nas

NAUKA W ICZMP

Sekretarz Naukowy dr hab. n. med. Agata Bielecka – Dąbrowa prof. ICZMP
e-mail: sekretarz.naukowy@iczmp.edu.pl
   
sekretariat:  
  tel.: 42 271 11 28, e-mail: biuro81@iczmp.edu.pl

DZIAŁ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ I BADAWCZEJ
 Kierownik mgr Karolina Mentrycka
tel.: 42 271 16 05, e-mail: karolina.mentrycka@iczmp.edu.pl
  mgr Małgorzata Mitoraj
tel.: 42 271 11 29, e-mail: nauka@iczmp.edu.pl
 
 • Przygotowanie rocznych planów naukowo-badawczych.
 • Przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i rozwój młodych naukowców.
 • Przygotowanie planu wydatkowania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
 • Koordynacja prac nad przygotowaniem raportów z wykorzystania dotacji przyznanych przez MNiSW (dotacja na utrzymanie potencjału badawczego, dotacja na rozwój młodych naukowców, dotacja z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego, dotacja na restrukturyzację działalności statutowej).
 • Obsługa prac Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Premii Dyrektora ICZMP za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • Koordynacja wprowadzania danych do Systemu POL-on.
 • Koordynacja przygotowania danych do oceny parametrycznej (Ankieta Jednostki).
  mgr Karolina Guligowska
e-mail: karolina.guligowska@iczmp.edu.pl
 
 • Prowadzenie statystyk związanych z działalnością naukową Instytutu
 • Prowadzenie baz danych
 • Kontakt z podmiotami naukowymi z województwa łódzkiego
 • Rejestr umów współpracy naukowej
 • Obsługa Intranetu
  mgr Dorota Kossowska
tel.: 42 271 16 06, e-mail: dorota.kossowska@iczmp.edu.pl
 
 • Współpraca międzynarodowa
 • Koordynator działań i strategii HR Excellence in Research
 • Koordynator Projektu PoMasto, Erasmus K2VET
 • Opieka nad anglojęzyczną wersją strony www Instytutu
  mgr Agnieszka Nebelska
tel.: 42 271 16 11, e-mail: agnieszka.nebelska@iczmp.edu.pl
 
 • Obsługa administracyjna projektów badawczych wyłonionych do finansowania w konkursach wewnętrznych (granty wewnętrzne, statutowe zadania badawcze, granty młodego naukowca)
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych
 • Moduł Projekty krajowe i międzynarodowe obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe w systemie POL-on, w tym przygotowanie danych do oceny parametrycznej
 • Nadzór nad przebiegiem oraz realizacją ponadprogramowych praktyk zawodowych w ramach projektu „Quality for Nurses. Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo”
 • Zebrania naukowe
 • Redakcja Strony Podmiotowej BIP
 • Obsługa strony www – zakładka Nauka i Badania
 • Konto ICZMP na stronie KE – Participant Portal
 • Współpraca z RPK PB UE
   Danuta Nieborak
tel.: 42 271 16 04, e-mail: danuta.nieborak@iczmp.edu.pl
 
 • Budżetowanie i ewidencja kosztów: (NCN, dotacja na podtrzymanie potencjału naukowego-Młodzi Naukowcy, granty wewnętrzne, statutowe zadania badawcze)
 • NCN – obsługa administracyjna
 • Wystawianie wniosków zakupowych w zakresie działalności statutowo-naukowej oraz opracowań statystycznych wyników badań, wykonania badań naukowych zewnętrznych, tłumaczenia na języki obce, publikacji naukowych, szkoleń płatnych, konferencji, zjazdów, obsługi RN, dyplomów, obron itp.
 • Obsługa strony www – Zakładka Nauka i Badania
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
/Budynek ginekologiczno-położniczy, poziom II/
Kierownik mgr Małgorzata Arent
tel.: 42 271 16 07, e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl
 
 • Administrator – Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)
 • Specjalizacje, rezydentury, umowy, porozumienia
 • Akredytacja CMKP – komórek organizacyjnych ICZMP
 • Rejestr zgłoszeń na staże kierunkowe do specjalizacji
 • Porozumienia między instytucjami prowadzącymi specjalizacje
 • Opiniowanie produktów
  mgr Renata Fróg
tel.: 42 271 11 23, e-mail: renata.frog@iczmp.edu.pl
 
 • Staże podyplomowe
 • Praktyki studenckie wakacyjne, śródroczne – umowy, rozliczenia
 • Cykliczne spotkania rezydentów
 • Harmonogram oraz wynajem sal dydaktycznych oraz auli
 • Konferencje – rejestr
 • KRS – aktualizacje
 • Rejestr umów ICZMP
 • Darowizny
 • Nadzór nad umowami i opłatami za wynajem sal dydaktycznych
  mgr Aleksandra Kwaśniewska
tel.: 42 271 16 02, e-mail: biuro.rady@iczmp.edu.pl
 
 • Rada Naukowa
 • Doktoraty i habilitacje
 • Komisja ds. doktoratów i habilitacji
  Ewa Stawiak, mgr Jolanta Wander
tel.: 42 271 16 03, e-mail: ewa.stawiak@iczmp.edu.pl, din@iczm.edu.pl
 
 • Baza dorobku naukowego pracowników Instytutu EXPERTUS / Oświadczenia afiliacyjne i grantowe
 • Analiza bibliometryczna dorobku naukowego
 • Wykazy publikacji i analizy bibliometryczne do NCN i NCBiR
 • Wirtualna Biblioteka Nauki (Web of Science, EBSCO, inne)
 • Polska Bibliografia Naukowa / Parametryzacja
 • POL-on – Biblioteka Naukowa
 • Ankiety dorobku pozapublikacyjnego
 • Ewidencjonowanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
 • Przedmiotowe zestawienia bibliograficzne
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Raporty ewaluacyjne i rankingi dorobku naukowego
   
   
 
   
   
   
   
   
    iaR©2017-04-7