Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
   
 
e-mail: sek36@iczmp.edu.pl
tel. sekretariat: 42 271 11 41
fax: 42 271 11 40
 
Pracownicy z tytułem naukowym profesora: Jan Brzeziński, Krzysztof Lewandowski, Andrzej Lewiński
 
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego: Maciej Hilczer, Leszek Markuszewski, Mariusz Stasiołek
 
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora: Zbigniew Adamczewski, Irena Bobeff, Anna Cyniak-Magierska, Katarzyna Dąbrowska, Jan Dąbrowski, Hanna Domagalska-Nalewajek, Agnieszka Kokoszko-Bilska, Kinga Krawczyk-Rusiecka, Magdalena Marcinkowska, Iwona Nadel, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Joanna Smyczyńska, Antonina Sobieszczańska-Jabłońska, Ewa Starostecka, Magdalena Stasiak, Renata Stawerska, Małgorzata Szałapska, Konrad Szosland, Katarzyna Wojciechowska-Durczyńska, Arkadiusz Zygmunt
 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: 
 
 • Ocena efektywności profilaktyki jodowej wśród dzieci w wieku szkolnym oraz kobiet w ciąży
Od 1997 r. w Polsce prowadzony jest model profilaktyki jodowej, oparty na obligatoryjnym spożywaniu przez konsumentów jodowanej soli kuchennej. Wyniki dotychczasowych badań dowodzą skuteczności profilaktyki jodowej – według licznych danych, Polska jest krajem o wystarczającej podaży jodu. Jednakże sytuacja ta może się w najbliższych latach zmienić, z uwagi na podjęte wielokierunkowe działania zmierzające do ograniczenia spożycia soli.  Przeprowadzone badania były elementem Programu Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce.
  1. Zygmunt A, Adamczewski Z, K. Wojciechowska-Durczyńska, A. Cyniak-Magierska, K. Krawczyk-Rusiecka, A. Zygmunt, M. Karbownik-Lewińska, A. Lewiński: Evaluation of efficacy of iodineprophylaxis in Poland based on the examination of schoolchildrenliving in Opoczno Town (LodzVoivodship).Thyroid Res. 2012, 5:23.
  2. Lewiński A, Zygmunt A: Iodine prophylaxis in Poland – new, old challenges. Ann Agricul Environ Med 2014, 21:136-139.
 
 • Ocena parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej ze szczególnym uwzględnieniem roli fosforu i fosfatonin w najczęstszych endokrynopatiach
Odkrycie fosfatonin, czyli hormonów działających fosfaturycznie na nowo nakazuje się przyjrzeć regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie człowieka. U pacjentów z chorobami nerek, szczególnie przewlekłą niewydolnością nerek, obserwuje się retencję w organizmie fosforu oraz zwiększenie stężenia FGF-23. Celem prowadzonych badań jest ocena parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej ze szczególnym uwzględnieniem roli fosforu i fosfatonin w najczęstszych endokrynopatiach, w tym w pierwotnej nadczynności przytarczyc oraz niedoczynności przytarczyc.
 
 • Osteoporoza oraz niedobór witaminy D w populacji ogólnej i u  kobiet ciężarnych
Osteoporoza należy do epidemii XXI wieku. Wiadomo jednak, że liczba złamań kręgowych jest niedoszacowana. Prowadzone w Klinice badania koncentrują się na poszerzeniu możliwości diagnostycznych złamań kręgowych, w tym na wprowadzeniu oceny złamań kręgowych w badaniu densytometrycznym VFA (VertebralFractureAssessment).
Szczególny nacisk położono na niedobór witaminy D w okresie ciąży,  który poza zwiększeniem ryzyka rozwoju osteoporozy prowadzi do zwiększenia częstości powikłań dla matki (preeclampsia, przedwczesne porody, bakteryjne zapalenie pochwy, cukrzyca ciężarnych) oraz powikłań ze strony dziecka (hipokalcemia, zaburzenia wzrastania,zaburzeniaodpornosci).
 1. Skowrońska-Jóźwiak E, Płudowski P, Karczmarewicz E,  Lorenc R, Lewiński A, EPOLOS Group.Identification of vertebral deformities in the Polish population by morphometric x-ray absorptiometry – results of the EPOLOS study. Identyfikacja zniekształceń trzonów kręgowych w populacji polskiej przy użyciu morfometrii  densytometrycznej – wyniki badań programu EPOLOS. Endokrynol Pol – Polish J Endocrinol 2009, 60: 68-75.
 2. Skowrońska-Jóźwiak E, Płudowski P, Karczmarewicz E,  Lorenc R, Lewiński A. Effect of sex, age, and anthropometric parameters on the size and shape of vertebrae in densitometricmorphometry: results of the EPOLOS study.  Pol Arch Med Wewn. 2010, 120: 189-196.
 3. Skowrońska-Jóźwiak E,Krawczyk-Rusiecka K, Lewandowski KC, Adamczewski Z,  Lewiński A.Successful treatment of thyrotoxicosis is accompanied by a decrease in serum sclerostin levels. Thyroid Res. 2012, 5:14.
 4. Skowrońska-Jóźwiak E. Niedobór witaminy D – implikacje kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu  na kobiety ciężarne i ich potomstwo.  Nowa Klinika 2012, 19: 43-441.
 5. Skowrońska-Jóźwiak E, Jaworski M, Grzywa A, Lorenc R, Lewiński A.Influence of calcium intake on bone mineral density and fractures incidence in the treatment-naive women from Lodz urban area – part of EPOLOS study. Ann AgricEnviron Med. 2014, 2: 32-35.
 
 • Zaburzenia immunologiczne w chorobach zapalnych oraz nowotworach gruczołów dokrewnych
Badania ostatnich lat wskazują na kluczowe zaangażowanie układu immunologicznego w patogenezę i przebieg wielu chorób w tym chorób nowotworowych. Coraz więcej uwagi poświęca się skomplikowanym sieciom regulacyjnym, których zaburzenia mogą prowadzić do szeregu nieprawidłowości w tym reakcji autoagresyjnych lub przyczyniać się do rozwoju i rozprzestrzeniania się procesów nowotworowych. Zespół Kliniki prowadzi prace  ukierunkowane na charakteryzację zaburzeń immunoregulacyjnych w schorzeniach zapalnych,  jak również w szeroko pojętej grupie chorób rozrostowych gruczołów dokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tarczycy. Istotnym elementem tej działalności jest analiza wpływu zaburzeń równowagi hormonalnej, a zwłaszcza stanu tyreometabolicznego, na funkcję układu odpornościowego, w tym poszczególnych populacji komórek dendrytycznych, subpopulacji monocytów i innych komórek regulacyjnych. Badania te, prowadzone są z zastosowaniem zaawansowanych metod laboratoryjnych (w tym zróżnicowanych technik cytometriiprzepływowej, analizy ekspresji  genów, hodowli komórkowych), mają na celu zarówno lepsze poznanie mechanizmów patogenetycznych w poszczególnych schorzeniach jak i opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych oraz testów laboratoryjnych mogących znaleźć zastosowanie w prognozowaniu i ocenie przebiegu chorób rozrostowych.
 1.  Dedecjus M, Stasiolek M, Brzezinski J,Selmaj K, Lewinski A. Thyroid hormones influence human dendritic cells’ phenotype, function, and subsets distribution. Thyroid. 2011, 21:533-40.
 2. Stasiolek M, Adamczewski Z,Puła B, Krawczyk-Rusiecka K, Zygmunt A,Borowiecka M, Dzięgiel P, Lewiński A. Distribution of subpopulations of dendritic cells in peripheral blood of patients treated with exogenousthyrotropin. Thyroid Res. 2012, 5:18.
 3. Lewinski A, Sliwka PW, Stasiolek M. Dendritic cells in autoimmune disorders and tumours of the thyroid. Folia HistochemCytobiol. 2014, 1.
 • Ustalenie algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z nowotworami tarczycy lub wolem guzkowym w oparciu o badanie ultrasonograficzne szyi i biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC) celowaną
W oparciu o wieloletnie doświadczenia Kliniki dotyczące diagnostyki ultrasonograficznej i biopsyjnej zmian ogniskowych w tarczycy, w skojarzeniu z weryfikacją uzyskanych wyników w oparciu o ocenę histopatologiczną, opracowano algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z nowotworami tarczycy lub wolem guzkowym. Algorytm ten w sposób komplementarny wykorzystuje dane z obrazu USG tarczycy i wyniku BAC celowanej. Zasada algorytmu oparta jest o zastosowanie autorskiej skali punktowej, służącej określeniu ultrasonograficznego ryzyka złośliwości w kontekście wyniku cytologicznego opracowanego zgodnie z zasadami klasyfikacji The Bethesda System for Reporting ThyroidCytopathology. Obecnie trwają dalsze badania nad przydatnością nowych technik ultrasonograficznych w tym elastografii w diagnostyce różnicowej zmian ogniskowych tarczycy oraz nad możliwością ich zastosowania w standardach postępowania diagnostycznego.
 1. Adamczewski Z, Lewiński A. Proposed algorithm for management of patients with thyroid nodules/focal lesions, based on ultrasound (US) and fine-needle aspiration biopsy (FNAB); our own experience. Thyroid Res. 2013, 20, 6(1):6.
 • Ocena czynności hormonalnej przysadki u osób z gruczolakami przysadki oraz u kobiet z hiperandrogenizmem i zaburzeniami miesiączkowania
Zespół Kliniki prowadzi badania nad zastosowaniem nowych markerów molekularnych, w tym pre-proAVP (kopetyny), w ocenie czynności przedniego i tylnego płata przysadki. Kolejnym obszarem badań w tej tematyce jest również ocena czynności sekrecyjnej przysadki i podwzgórza w zespole jajników policystycznych. Dalsze badania dotyczą roli makroprolaktynemii w praktyce klinicznej oraz analizy współwystępowania hiperprolaktynemii i makroprolaktynemii.
 1. Lewandowski KC, Lewiński A, Skowrońska-Jóźwiak E, Stasiak M, Horzelski W &Brabant G.. Copeptin concentrations increase during Glucagon Stimulations Test: Possible role of copeptin in assessment of anterior pituitary function. Poster presentation at XVIth European Congress of Endocrinology, Wrocław, 3-7 May 2014
 2. Lewandowski KC, Gasior-Perczak D, Kowalska A, Lewinski A.Coexistence of macroprolactinaemia and hyperprolactinaemia in women with oligo-/amenorrhoea is associated with high risk of pituitary adenomas.GynecolEndocrinol. 2014, 30: 385-7.
 3. Lewandowski KC, Cajdler-Luba A, Bieńkiewicz M, Lewiński A.Women with oligo-/amenorrhoea and polycystic ovaries have identical responses to GnRH stimulation regardless of their androgen status: comparison of the Rotterdam and Androgen Excess Society diagnostic criteria.NeuroEndocrinolLett. 2011, 32:847-56.
 • Ocena roli cytokin w stanach związanych z insulinoopornością oraz czynnościąsekrecyjną tkanki tłuszczowej
Tematyka patomechanizmów związanych z insulinoopornością pozostaje jednym z istotnych problemów współczesnej endokrynologii. Prowadzone przez klinikę w ramach współpracy międzynarodowej badania obejmują w szczególności zagadnienia czynników regulacyjnych sekrecji adipokin, także w odniesieniu do oceny ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
 1. Tan BK, Lewandowski KC, O’Hare JP, Randeva HS. Insulin regulates the novel adipokineadipolin/CTRP12: in vivo and ex vivo effects.J Endocrinol. 2014, 221: 111-9.
 • Badania dotyczące zastosowania nowoczesnych technik w chirurgii tarczycy służących zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia nerwów krtaniowych
Porażenie nerwów krtaniowych wstecznych jest najpoważniejszym, swoistym powikłanie w chirurgii tarczycy szczególnie jeśli dotyczy jednocześnie obu nerwów. Śródoperacyjny neurofizjologiczny neuromonitorinu(IONM) pozwala na śródoperacyjne stwierdzenie zaburzeń przewodzenia nerwów, ograniczając do minimum (w połączeniu z etapową tyreoidektomią) ryzyko obustronnego porażenia fałdów głosowych. Nasze badania skupiały się na wprowadzaniu ciągłej stymulacji nerwów błędnych (CIONM) jako techniki zapewniającej ciągłą kontrolę przewodnictwa w osi nerw błędny – nerw krtaniowy wsteczny – mięśnie fałdów głosowych. Taki monitoring daje potencjalnie chirurgowi możliwość zaprzestania manewrów zmniejszających amplitudę sygnału elektrycznego.
Kolejnym aspektem badań jest analiza rozkładu temperatury w polu operacyjnym podczas operacji tarczycy wykonywanej przy użyciu różnych narzędzi zapewniających hemostazę. W badaniach określano rozkład temperatur za pomocą kamery termowizyjnej oceniając średnicę bezpiecznej izotermy. Badania ta precyzyjnie wyznaczyły zakres bezpiecznej pracy, zwłaszcza w aspekcie możliwych uszkodzeń termicznych nerwów krtaniowych wstecznych.
 1.  Brzeziński J, Kałużna-Markowska K, Naze M, Stróżyk G, Dedecjus M. Comparison of lateral thermal spread using monopolar and bipolar diathermy, and the bipolar vessel sealing system ThermoStapler™ during thyroidectomy. Pol PrzeglChir. 2011, 83: 355-60.
 •  Optymalizacja diagnostyki i leczenia dzieci z niedoborem wzrostu.
Opracowanie propozycji nowego algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z niedoborem wzrostu, na podstawie aktualnej (zmienionej w 2009 r.) klasyfikacji zaburzeń czynności osi somatotropinowej i własnych doświadczeń, z uwzględnieniem diagnostyki w kierunku pierwotnego i wtórnego niedoboru IGF-I.
 • Badania nad zależnościami pomiędzy czynnością osi somatotropinowej i funkcją tarczycy u dzieci z niedoborem wzrostu.
 Ocena zakresu i częstości występowania skąpoobjawowych chorób przewodu pokarmowego u dzieci z niedoborem wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem choroby trzewnej, zakażenia H. pylori i zasiedlenia przewodu pokarmowego C. albicans.
Analiza częstości i czynników prognostycznych trwałego i przejściowego niedoboru hormonu wzrostu po zakończeniu wzrastania u pacjentów z rozpoznaną w dzieciństwie somatotropinową niedoczynnością przysadki, jako przyczynek do optymalizacji postępowania z tymi pacjentami w wieku dorosłym. Wyodrębnienie grupy pacjentów z trwałym niedoborem hormonu wzrostu po zakończeniu wzrastania. Ustalenie liczby pacjentów wymagających leczenia hormonalnego jako dorośli.
 1.  Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Incidence and predictors of persistent growth hormone deficiency (GHD) in the patients with isolated, childhood onset GHD. Endocrinol Pol – Pol J Endocrinol. 2014, in press.
 2. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M.Auxological and hormonal prognostic factors of growth hormone (GH) therapy effectiveness in children with GH deficiency, available before treatment. PediatrEndocrinol 2013, 12:9-20.
 3. Smyczyńska J, Hilczer M, Stawerska R, Lewinski A. Significant increase of IGF-I concentration and of IGF-I/IGFBP-3 molar ratio in generation test predicts the good response to growth hormone (GH) therapy in children with short stature and normal results of GH stimulating tests. NeuroendocrinolLett. 2013, 34:222-228.
 4. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Growth hormone (GH) peak after falling asleep reflects spontaneous nocturnal GH secretion, however is not corresponding to the results of GH stimulating tests in children with short stature. NeuroendocrinolLett. 2012, 33:37-41.
 5. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Do IGF-I concentrations better reflect growth hormone (GH) action in children with short stature than the results of GH stimulating tests? Evidence from the simultaneous assessment of thyroid function. Thyroid Res. 2011, 13:6.
 6. Smyczynska J, Hilczer M, Stawerska R, Lewinski A. Thyroid function in children with growth hormone (GH) deficiency during the initial phase of GH replacement therapy – clinical implications. Thyroid Res. 2010, 3:2.
 • Badania nad znaczeniem wybranych neurohormonów i neuropeptydów w patogenezie zaburzeń stanu odżywienia i zaburzeń wzrastania u dzieci oraz w chorobach autoimmunologicznych.
Charakterystyka zespołu metabolicznego występującego u dzieci: częstość występowania poszczególnych składowych; analiza stężeń greliny, leptyny, adiponektyny i rezystyny u dzieci z otyłością, wpływ stosowania diety niskokalorycznej na insulinooporność u dzieci
Analiza wpływu stężenia greliny na stężenie IGF-I i wyniki wydzielania hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych.
Ocena stężenia przeciwciał przeciw wybranym neuropeptydom u dzieci i u dorosłych pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami gruczołów dokrewnych
 1. Stawerska R, Smyczyńska J,Czkwianianc E, Pisarek H, Hilczer M, Lewiński A. Ghrelin concentration is correlated with IGF-I/IGFBP-3 molar ratio but not with GH secretion in children with short stature. Neuroendocrinol. Lett. 2012, 33:412-418.
 2. Stawerska R, Smyczyńska J,Czkwianianc E, Hilczer M, Lewiński A. High concentration of ghrelin in children with growth hormone deficiency and neurosecretory dysfunction. NeuroendocrinolLett. 2012, 33: 331-339.
 • Zaburzenia hormonalne i metaboliczne u dzieci z niską masą urodzeniową.
Analiza przyczyn niskiej masy urodzeniowej u dzieci (wpływ zmienności genu KCNJ11 kodującego ATP-zależną podjednostkę kanału potasowego Kir6.2, polimorfizmu genu VNTR INS oraz NR3C1).
Konsekwencje metaboliczne i endokrynologiczne niskiej urodzeniowej masy ciała w stosunku do wieku ciążowego Zalecenia dotyczącej opieki endokrynologicznej  nad dzieckiem urodzonym z niską masą ciała.
 1. Stawerska R, Szałapska M, Borowiec M, Młynarski W, Antosik K, Hilczer M, Lewiński A. Frequency of the E23K polymorphism of the KCNJ11 gene in children born small for gestational age and its influence on auxological and metabolic parameters in the prepubertal period.J PediatrEndocrinolMetab. 2013, 26:457-462.
 2. Szałapska M, Stawerska R, Tomaszewska M, Lewiński A, Hilczer M.Evaluation of auxologic development in children born small for gestational age.EndokrPediatr.2010, 9:29-37.
 3. Szałapska M, Stawerska R, Borowiec M, Młynarski W, Lewiński A, Hilczer M.Metabolic syndrome components among children born small for gestational age: analysis of the first decade of life.Pediatr. Endocr. Diabetes Metab. 2010, 16:270-276.
 Publikacje (z listy JCR z okresu ostatnich 3 lat): 
 1.  Szałapska M, Stawerska R, Tomaszewska M, Lewiński A, Hilczer M:Evaluation of auxologic development in children born small for gestational age.Endokr. Pediatr.2010;9:29-37.
 2. Szałapska M, Stawerska R, Borowiec M, Młynarski W, Lewiński A, Hilczer M:Metabolic syndrome components among children born small for gestational age: analysis of the first decade of life.Pediatr. Endocr. Diabetes Metab. 2010;16:270-276.
 3. Skowrońska-Jóźwiak E, Płudowski P, Karczmarewicz E,  Lorenc R, Lewiński A. Effect of sex, age, and anthropometric parameters on the size and shape of vertebrae in densitometricmorphometry: results of the EPOLOS study.  Pol Arch Med Wewn. 2010;120:189-196.
 4. Skowrońska-Jóźwiak E, Wójcicka A, Lorenc R, Lewiński A. Comparison of selected methods for fracture risk assessment in ostmenopausal women: analysis of the Łódź   population in the EPOLOS study. Pol ArchMedWewn. 2010;120:197-202.
 5. Skowrońska-Jóźwiak E, Wójcicka A, Lorenc RS, Lewiński A Ocena 10-letniego ryzyka złamań u kobiet po menopauzie z wykorzystaniem algorytmu FRAX™, znormalizowanego dla populacji Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Przegl. Menopauzalny 2010;1:17–22.
 6. Dedecjus M, Stasiolek M, Brzezinski J, Selmaj K, Lewinski A. Thyroid hormones influence human dendritic cells’ phenotype, function, and subsets distribution. Thyroid. 2011;21:533-540.
 7. Brzeziński J, Kałużna-Markowska K, Naze M, Stróżyk G, Dedecjus M. Comparison of lateral thermal spread using monopolar and bipolar diathermy, and the bipolar vessel sealing system ThermoStapler™ during thyroidectomy. Pol PrzeglChir. 2011, 83: 355-60.
 8. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Do IGF-I concentrations better reflect growth hormone (GH) action in children with short stature than the results of GH stimulating tests? Evidence from the simultaneous assessment of thyroid function. Thyroid Res. 2011;13:6.
 9. Stasiolek M. The role of selected immunoregulatory cell populations in autoimmune demyelination. NeuroEndocrinolLett. 2011;32(1):25-33.
 10. Skowrońska-Jóźwiak E, Krawczyk-Rusiecka K, Lewandowski KC, Adamczewski Z,  Lewiński A. Successful treatment of thyrotoxicosis is accompanied by a decrease in serum sclerostin levels. Thyroid Res. 2012;5:14
 11. Stasiołek M, Adamczewski Z, Puła B, Krawczyk-Rusiecka K, Zygmunt A, Borowiecka M, Dzięgiel P, Lewiński A. Distribution of subpopulations of dendritic cells in peripheral blood of patients treated with exogenous thyrotropin. Thyroid Res. 2012;5:18.
 12. Stawerska R, Smyczyńska J, Czkwianianc E, Pisarek H, Hilczer M, Lewiński A. Ghrelin concentration is correlated with IGF-I/IGFBP-3 molar ratio but not with GH secretion in children with short stature. Neuroendocrinol. Lett. 2012;33:412-418.
 13. Stawerska R, Smyczyńska J, Czkwianianc E, Hilczer M, Lewiński A. High concentration of ghrelin in children with growth hormone deficiency and neurosecretory dysfunction. NeuroendocrinolLett. 2012; 33: 331-339.
 14. Zygmunt A, Adamczewski Z, K. Wojciechowska-Durczyńska, A. Cyniak-Magierska, K. Krawczyk-Rusiecka, A. Zygmunt, M. Karbownik-Lewińska, A. Lewiński: Evaluation of efficacy of iodine prophylaxis in Poland based on the examination of schoolchildren living in Opoczno Town (Lodz Voivodship). Thyroid Res. 2012;5:23.
 15. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Growth hormone (GH) peak after falling asleep reflects spontaneous nocturnal GH secretion, however is not corresponding to the results of GH stimulating tests in children with short stature. Neuroendocrinol. Lett. 2012;33:37-41.
 16. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Auxological and hormonal prognostic factors of growth hormone (GH) therapy effectiveness in children with GH deficiency, available before treatment. PediatrEndocrinol 2013;12:9-20.
 17. Smyczyńska J, Hilczer M, Stawerska R, Lewinski A. Significant increase of IGF-I concentration and of IGF-I/IGFBP-3 molar ratio in generation test predicts the good response to growth hormone (GH) therapy in children with short stature and normal results of GH stimulating tests. NeuroendocrinolLett. 2013;34:222-228.
 18. Stawerska R, Szałapska M, Borowiec M, Młynarski W, Antosik K, Hilczer M, Lewiński A: Frequency of the E23K polymorphism of the KCNJ11 gene in children born small for gestational age and its influence on auxological and metabolic parameters in the prepubertal period.J PediatrEndocrinolMetab. 2013;26:457-462.
 19. Adamczewski Z, Lewiński A. Proposed algorithm for management of patients with thyroid nodules/focal lesions, based on ultrasound (US) and fine-needle aspiration biopsy (FNAB); our own experience. Thyroid Res. 2013 Apr 20;6(1):6.
 20. Lewiński A, Zygmunt A: Iodine prophylaxis in Poland – new, old challenges. Ann Agricul Environ Med 2014;21:136-139
 21. Skowrońska-Jóźwiak E, Adamczewski Z, Tyszkiewicz A, Krawczyk-Rusiecka K, Lewandowski K, Lewiński A: Assessment of adequacy of vitamin D supplementation during pregnancy. Ann Agric Environ Med., 2014;21;227-229.
 22. Lewiński A, Śliwka PW, Stasiołek M. Dendritic cells in autoimmune disorders and tumours of the thyroid. Folia HistochemCytobiol. 1, 2014
 23. Smyczyńska J, Stawerska R, Lewiński A, Hilczer M. Incidence and predictors of persistent growth hormone deficiency (GHD) in the patients with isolated, childhood onset GHD. Endocrinol Pol – Pol J Endocrinol. 2014, in press.
 Współpraca międzynarodowa (z okresu ostatnich 3 lat)
 1. University of Lűbeck, Niemcy; University of Manchester, WielkaBrytania. Prof. Georg Brabant (badania pre-pro AVP – kopetyną – prof. Krzysztof Lewandowski)
 2. The University of Warwick, WielkaBrytania. Dr Harpal S Randeva(badania nad cytokinami – prof. Krzysztof Lewandowski)
 3. Department of Neurology, Ruhr University Bochum, Niemcy. Prof. Ralf Gold(badania nad steroidoopornością – Dr hab. Mariusz Stasiołek)
 Awanse naukowe (z ostatnich 3 lat) – uzyskane stopnie i tytuły naukowe
tytuł profesora – Krzysztof Lewandowski (2013)
stopień dr hab. n. med. – Mariusz Stasiołek (2011)
Badania kliniczne (z ostatnich 3 lat) – dot. badań sponsorowanych
Długoterminowe wieloośrodkowe badanie IV fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności terapii preparatem OMNITROPE (rekombinowany ludzki hormon wzrostu, rHGH) u niskorosłych dzieci z niedoborem urodzeniowej masy ciała o numerze protokołu EPOO-401 oraz długoterminowa obserwacja pacjentów w aspekcie bezpieczeństwa terapii hormonem wzrostu (rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu, rHGH) u niskorosłych dzieci z niedoborem urodzeniowej masy ciała o numerze protokołu EPOO-402
Konferencje naukowe (zorganizowane w okresie ostatnich 3 lat lub planowane)
4th Congress of the Polish Thyroid Association. Lodz, Poland, 11-13 April 2013
   
  
 data ostatniej aktualizacji: in progress