ZP/14/2020 – Roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”.

Treść ogłoszenia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załączniki:

Zapytania i wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: