ZP/40/2020 – Dostawa zestawów odczynnikowych oraz sprzętu zużywalnego do wykonania badań typu ANA-profil metodą immunoblot wraz z dzierżawą czytnika i oprogramowania dla Instytutu „CZMP”

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do gr. kapitałowej – brak podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5a do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do gr. kapitałowej – podleganie wykluczeniu

Zapytania i wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert :

Rozstrzygnięcie: