Przewody doktorskie

Przewody doktorskie w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi są prowadzone zgodnie ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm).