Fundacja „MAMY SERCE”

551000_413865268648024_722409214_nPowstała w kwietniu 2012r. Założycielami są Pani Ewa Leszczyńska – Kasprzyk i Pani Krystyna Kornacka – Kopala. Jesteśmy bardzo młodą fundacją, lecz pełną pomysłów i chęci do pracy na rzecz Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi oraz naszych pacjentów. Fundacja „MAMY SERCE” swoją działalność opiera na pozyskiwaniu funduszy na rozwój Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi. Organizuje imprezy, zbiórki, różnorodne formy wypoczynku dla dzieci po operacjach kardiochirurgicznych. Prowadzimy szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje związane z celami Fundacji. Szeroko upowszechniamy wiedzę o chorobach dzieci o możliwości leczenia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w formie publikacji, wywiadów, seminariów, konferencji oraz przez inne formy masowego przekazu, także podczas organizowania zbiórek publicznych, z których dochód jest przeznaczony na cele Fundacji.
Prezentując dokładne zasady działania naszej Fundacji pragniemy precyzyjnie przedstawić cele naszej organizacji:

  1. Niesienie pomocy dzieciom z wadami i chorobami serca oraz ich rodzinom,
  2. Działanie na rzecz dzieci, edukacji, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
  3. Działania na rzecz rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii CZMP,
  4. Szerzenie wiedzy o wadach serca.

Planujemy współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

Zarząd Fundacji „Mamy Serce”;

  • Ewa Leszczyńska – Kasprzyk – prezes
  • Krystyna Kornacka – Kopala – wiceprezes
  • Monika Łubisz – członek zarządu
  • Marta Klimanek – członek zarządu

www.mamyserce.org.pl
www.facebook.com/FundacjaMamySerce
e-mail:  fundacja@mamyserce.org.pl

Tel.: +42 271 14 69
Tel.: +42 271 14 51