Dział Informacji Naukowej

 

 

Kierownik mgr Małgorzata Arent
tel.: 42 271 16 07, e-mail: malgorzata.arent@iczmp.edu.pl
 
 • Administrator – Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)
 • Specjalizacje, rezydentury, umowy, porozumienia
 • Akredytacja CMKP – komórek organizacyjnych ICZMP
 • Rejestr zgłoszeń na staże kierunkowe do specjalizacji
 • Porozumienia między instytucjami prowadzącymi specjalizacje
 • Opiniowanie produktów
  mgr Renata Fróg
tel.: 42 271 11 23, e-mail: renata.frog@iczmp.edu.pl
 
 • Staże podyplomowe
 • Praktyki studenckie wakacyjne, śródroczne – umowy, rozliczenia
 • Cykliczne spotkania rezydentów
 • Harmonogram oraz wynajem sal dydaktycznych oraz auli
 • Konferencje – rejestr
 • KRS – aktualizacje
 • Rejestr umów ICZMP
 • Darowizny
 • Nadzór nad umowami i opłatami za wynajem sal dydaktycznych
  mgr Aleksandra Kwaśniewska
tel.: 42 271 16 02, e-mail: biuro.rady@iczmp.edu.pl
 
 • Rada Naukowa
 • Doktoraty i habilitacje
 • Komisja ds. doktoratów i habilitacji
  Ewa Stawiak, mgr Jolanta Wander
tel.: 42 271 16 03, e-mail: ewa.stawiak@iczmp.edu.pl, din@iczm.edu.pl
 
 • Baza dorobku naukowego pracowników Instytutu EXPERTUS / Oświadczenia afiliacyjne i grantowe
 • Analiza bibliometryczna dorobku naukowego
 • Wykazy publikacji i analizy bibliometryczne do NCN i NCBiR
 • Wirtualna Biblioteka Nauki (Web of Science, EBSCO, inne)
 • Polska Bibliografia Naukowa / Parametryzacja
 • POL-on – Biblioteka Naukowa
 • Ankiety dorobku pozapublikacyjnego
 • Ewidencjonowanie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
 • Przedmiotowe zestawienia bibliograficzne
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Raporty ewaluacyjne i rankingi dorobku naukowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 InformacjeUsługiBazy