Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Szczegóły dotyczące prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora, w tym zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania, dostępne na stronie internetowej www.rdn.gov.pl w zakładce postępowania profesorskie.

  • Zgodnie z art. 182, ust.6 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z (Dz.U.2018, poz.1668 z późn. zmian.)

W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

  • Zgodnie z art. 182, ust.7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z (Dz.U.2018, poz.1668 z późn. zmian.)

W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego zatrudnionego w więcej niż jednym podmiocie, o którym mowa w ust. 6, koszty postępowania:

1) ponosi podmiot będący podstawowym miejscem pracy tego nauczyciela albo pracownika, chyba że podmioty umówią się inaczej;

2) są ponoszone na podstawie umowy między podmiotami, jeżeli żaden z nich nie został wskazany jako podstawowe miejsce pracy tego nauczyciela albo pracownika.

Kolejność działań związanych z wniesieniem przez ICZMP opłaty za przeprowadzenie postępowania
o nadanie tytułu profesora:

  1. Planujący złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora składa w Sekretariacie Naukowym podanie o wyrażenie zgody na uiszczenie opłaty. Podanie winno być opatrzone potwierdzeniem przez Dział Kadr i Płac, zatrudnienia na stanowisku naukowym w ICZMP i statusu zatrudnienia w Instytucie – podstawowe/dodatkowe miejsce pracy.
  2. Podanie opatrzone decyzją Dyrektora przekazywane jest do Działu Informacji Naukowej gdzie w przypadku pozytywnej decyzji do dokumentu dołączane są aktualne, szczegółowe dane dotyczące dokonania przelewu.
  3. Dokumenty wymienione w punkcie 2 przekazywane są do Działu Finansowego w celu dokonania płatności.
  4. Po dokonaniu płatności Dział Finansowy przekazuje potwierdzenie wykonania przelewu
    do Działu Informacji Naukowej.
  5. Składający do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania załącza do niego dowód wniesienia ww. opłaty.