Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW ICZMP

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi (zwany dalej ICZMP), w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zapewnieniem dostępu do usług medycznych i pomocy społecznej. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO).

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów według najwyższych standardów oraz z poszanowaniem i ochroną prywatności jest dla ICZMP jednym z najwyższych priorytetów.

Administrator danych i dane kontaktowe

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu.
  • Dane kontaktowe ICZMP: ul. Rzgowska 281/289, 93- 338 Łódź, nr telefonu do centrali (42) 271-10-00 ; (42) 271-20-00.
  • Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: iod[at]iczmp.edu.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: związanych ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, związanych z oceną pracownika do pracy, związanych z oceną ucznia do podjęcia nauki, związanych z orzekaniem o stanie zdrowia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ICZMP (np. marketing bezpośredni własnych usług, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Pacjenta lub osób trzecich).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są w szczególności:

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
• ustawa z dnia 24.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j.);
• ustawa z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882 t.j., ze zm.);
• ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j.);
• ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 t.j.);
• ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zwalczaniu i zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi (Dz.U.2018.151 t.j.);
• ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j.);
• ustawa z dnia 6.06.1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017.1904 t.j. ze zm.), w szczególności w zakresie przepisu art. 193 §1 mówiącego o badaniu sądowo – lekarskim dla celów postępowania karnego;
• ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 t.j. ze zm.);
• ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577);
• ustawa z dnia 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 ze zm.);
• zgoda – w sytuacjach gdy ICZMP jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ICZMP lub przez stronę trzecią) informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora jest zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Pacjenta.

Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, wymienioną w art. 4 pkt 9, ICZMP informuje, że Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta; upoważnionym przez ICZMP osobom zatrudnionym u administratora lub związanym z ICZMP umowami cywilnoprawnymi o podwykonanie lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez osoby zatrudnione w ICZMP; podmiotom wykonującym zawód medyczny udzielający świadczeń w ramach konsylium medycznego, konsultacji (w tym także telekonsultacji z wykorzystaniem środków przekazu na odległość); podmiotom współuczestniczącym w procesie diagnostyczno – terapeutycznym lub nadzoru nad pacjentem, w szczególności jednostkom edukacyjnym, pomocy społecznej, kuratorom sądowym, innym podmiotom leczniczym; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu ICZMP oraz osobom przez nie upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń, reprezentacja prawna w razie roszczeń); stronom trzecim – w przypadku zgody Pacjenta na przekazanie danych; podmiotom odpowiedzialnym za organizowanie, finansowanie, nadzór, sprawozdawczość nad wykonywaniem umowy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna), organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

W każdym przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich, w tym poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowych, będą to państwa lub organizacje, wobec których Komisja Europejska, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. Przekazanie danych nastąpi z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą oraz skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:
• w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
• w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
• w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
• w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
• w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
• w przypadku dokumentacji medycznej lub danych o innym charakterze, stanowiących materiał istotny z punktu widzenia naukowego lub naukowo – badawczego, przez okres 50 lat;
• poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Pacjenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych ICZMP kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Pacjentowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich sprostowania. Pacjentowi nie przysługuje prawo do żądania ich usunięcia oraz czasowego lub trwałego ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Pacjent posiada prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy ICZMP przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Pacjenta, Pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

ICZMP informuje, że podanie następujących danych (łącznie lub w części) jest wymogiem obowiązkowym, wynikającym z przepisów prawa i warunkuje realizację świadczeń medycznych: imię, nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, imię i nazwisko osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia lub upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta, dane osobowe dotyczące zdrowia, o których mowa w art. 9 RODO. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem rozliczenia świadczenia medycznego udzielonego w trybie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest udzielenie świadczenia wyłącznie w trybie o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j.). Dalsze świadczenia nie będą mogły być realizowane. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem rozliczenia świadczenia jako udzielonego w ramach przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych jest wezwanie Pacjenta do sfinansowania świadczenia niezwłocznie po udzieleniu świadczenia, o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 15 ustawy o działalności leczniczej.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

W sytuacji zmiany przepisów prawa, ICZMP zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w powyższym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy Państwa o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod[at]iczmp.edu.pl

Załączniki

#

Plik

Data Publikacji

Typ

Rozmiar

1

08.11.2021 20:17

pdf

85.1 KB

4

09.11.2021 14:29

pdf

580 KB

pl Polish
X