Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

STATUT INSTYTUTU "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI" W ŁODZI

Tekst jednolity do

 S T A T U T U

INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

na dzień 8 lipca 2024 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, zwany dalej „Instytutem”, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie utworzenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi (Dz. U. Nr 107, poz. 694) działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 498 z póź. zm);
 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z póź. zm);
 3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2023r. poz. 991, z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120z późn. zm.); 
 5. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2023 r. poz. 221
  z póź. zm );
 6. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  ( Dz.U. z 2023 poz. 973 z późn.zm.);
 7. niniejszego Statutu;
 8. planu działalności

§2.

 

 1. Siedzibą Instytutu jest miasto Łódź.

 2. Działalność Instytutu ma zasięg ogólnokrajowy.
 3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Zdrowia.
 4. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
 5. Instytut posiada osobowość prawną.
 6. Instytut ma prawo używać nazwy: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi lub nazwy skróconej Instytut CZMP w Łodzi oraz skrótu ICZMP, a także ich odpowiedników w językach obcych.
 7. Instytut ma prawo używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem Orła Białego, ustalonym dla godła państwowego i napisem w otoku Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
 8. Instytut działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział II

Zadania Instytutu

 

§3.

 

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożeniowych, szkoleń podyplomowych, uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia ukierunkowanym na potrzeby opieki zdrowotnej.

 

§4.

 

 1. Do podstawowej działalności Instytutu należy:
  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie nauk medycznych;
  2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  4. uchylony;
  5. uchylony;
  6. uchylony;
 1. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może:
  1. upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
  4. prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
  5. prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;
  6. prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także działalność wspierającą innowacyjność przedsiębiorstw;
  7. wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
  8. opracowywać i wydawać opinie o wyrobach;
  9. inicjować i współdziałać merytorycznie w przygotowywaniu założeń do aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących opieki zdrowotnej;
  10. prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
 1. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może również prowadzić:
  1. kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,
  2. inne formy kształcenia – na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. poz. 742)
  3.  

4. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w ust. 1-3, przy czym działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w ust. 1-3, i obejmuje w szczególności:

  1. uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych oraz leczniczych szpitalnych i ambulatoryjnych, a także tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do realizacji zadań leczniczych na potrzeby obronne Państwa.
  2. opiniowanie produktów kosmetycznych, preparatów biologicznych do celów medycznych, odżywczych suplementów diety, żywności dla niemowląt, środków dezynfekcyjnych do celów higienicznych, preparatów bakteriologicznych do celów medycznych i weterynaryjnych, produktów mlecznych i zbożowych zawartych w tej klasie, zabawek dla dzieci, aparatury rehabilitacyjnej do ciała i diagnostycznej do celów medycznych, aparatów i instrumentów medycznych, odzieży specjalnej używanej w salach operacyjnych lub do innych celów medycznych, bielizny osobistej i rajstop, produktów spożywczych i przemysłowych, rekomendowanych pacjentom Instytutu,
  3. świadczenie usług hotelarskich polegającą w szczególności na:

a) zapewnieniu miejsc hotelowych dla pracowników zatrudnionych w Instytucie;

b) prowadzeniu działalności hotelarskiej dla gości z zewnątrz oraz dla rodziców i opiekunów dzieci, którym Instytut udziela świadczeń zdrowotnych;

c) prowadzeniu innej działalności usługowej i handlowej.

 

 

Rozdział III

Organizacja Instytutu

 

§5.

 

 1. Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalany przez dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.
 2. Instytut może tworzyć i likwidować oddziały terenowe i ośrodki, po zasięgnięciu opinii rady naukowej i za zgodą Ministra Zdrowia. Zakres działania i kompetencji oddziałów terenowych i ośrodków określa dyrektor.
 3. Dyrektor Instytutu może powoływać i rozwiązywać wyodrębnione pod względem organizacyjnym i finansowym samobilansujące się zakłady prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Dyrektor Instytutu może zawierać umowy cywilno – prawne o świadczenie usług zdrowotnych.
 5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą Ministra Zdrowia, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. Zasady, zgodnie z którymi Instytut może tworzyć spółki kapitałowe określa ustawa i przepisy obowiązujące w tym zakresie.
 6. Instytut może tworzyć centrum naukowo-przemysłowe.

 

 

Rozdział IV

Organy Instytutu

§6.

Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§7.

 

 1. Dyrektor:
  1. ustala po zasięgnięciu opinii rady naukowej:
   1. plan działalności Instytutu;
   2. kierunkoweplany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust.2;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej Instytutu;
  5. reprezentuje Instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.
  7. po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  8. tworzy szkoły doktorskie.
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Zdrowia,
 2. Dyrektor pracuje w trybie stałym a w ramach organizacji i funkcjonowania instytutu wydaje polecenia, decyzje i zarządzenia a w przypadku współdziałania z Radą Naukową Dyrektor doręcza dokumenty Przewodniczącemu Rady Naukowej lub jego Zastępcy w terminie co najmniej na 7 dni przed planowanym podjęciem uchwały.

§8.

 

 1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii dyrektora, z tym, że zastępcę dyrektora do spraw naukowych Minister Zdrowia powołuje po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
 2. Sekretarza naukowego powołuje i odwołuje dyrektor.
 3. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych i sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.

§9.

 

 1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Do zadań rady naukowej należy:
  1. uchwalanie statutu;
  2. opiniowanie planu działalności Instytutu;
  3. uchylony;
  4. opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  5. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
  6. ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  7. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
  8. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
  9. opiniowanie rocznego planu finansowego;
  10. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
  11. opiniowanie podziału zysku Instytutu;
   • opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
   • opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
   • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;
   • wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
   • ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia
    w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;
   • opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
   • przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1,
    z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64);
   • podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
    z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  12. występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy
   z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem
   o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających,
   o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.

 1. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12) i 13), mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14), mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 3. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu, w szczególności w sprawach dotyczących jego działalności bieżącej.
 4. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9-13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 5. Do zadań Rady Naukowej znajduje zastosowanie również zastosowanie art. 48 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
 6.  

§10.

 1. W skład rady naukowej Instytutu wchodzą 30 osoby, w tym:
  1. pracownicy naukowi i badawczo techniczni Instytutu w liczbie 15;
  2. osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 15 osób, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie nauk medycznych, powoływane przez Ministra Zdrowia.
 1. Liczba miejsca w Radzie Naukowej Instytutu należnych osobom posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej wynosi 13, z zastrzeżeniem ust. 3. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania przekracza liczbę należnych im miejsca w Radzie Naukowej Instytutu, członków Rady Naukowej wybierają w głosowaniu tajnym pracowniczy Instytutu na okres 4 lat.
 2. Pracownicy Instytutu wybierają w głosowaniu tajnym na okres 4 lat jednego przedstawiciela pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz jednego przedstawiciela pracowników badawczo-technicznych. Jeżeli w wyborach nie zgłosi kandydatury żaden z pracowników naukowych nieposiadających tytułu doktora habilitowanego albo tytułu profesora lub żaden z pracowników badawczo-technicznych w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, który nie uzyskał członkostwa w Radzie Naukowej w ramach liczby miejsc określonych w ust. 2, a otrzymał kolejno najwięcej głosów.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady naukowej pochodzącego z wyboru pracowników przed upływem kadencji, w szczególności w przypadku utraty statusu pracownika naukowego Instytutu, na jego miejsce do rady naukowej wchodzi osoba z danej grupy, która w głosowaniu uzyskała kolejna największą liczbę głosów, przy czym odpowiednie zastosowanie ma ust. 3.
 4. W skład rady naukowej wchodzi:
  1. dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 2, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art.29 ust.2 pkt 12-14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
  2. przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych– którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1
 5. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
 6. Tryb pracy rady naukowej reguluje niniejszy statut a w zakresie nieuregulowanym statutem rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu rady naukowej, przy czym posiedzenia rady naukowej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, zwoływane w trybie zwykłym, na wniosek Dyrektora Instytutu lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków rady naukowej
 7. Członkowie rady naukowej są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 8. Członkowie rady naukowej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Naukowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także mogą głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.
 9. Uchwały rady naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tej rady, w tym przewodniczącego lub co najmniej jednego zastępcy przewodniczącego, chyba że statut, regulamin rady naukowej lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
 10. Uchwały dotyczące przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz postępowania w sprawach o nadanie stopnia naukowego lub tytułu, rada naukowa podejmuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Głosowanie w radzie naukowej jest jawne, chyba że statut, regulamin rady naukowej lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
 12. Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych rada naukowa dokonuje w głosowaniu tajnym.
 13. Przewodniczący rady lub zastępca przewodniczącego rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1 członka rady naukowej zarządzić głosowanie tajne także
  w sprawach, dla których głosowanie tajne nie jest wymagane.
 14. Z posiedzeń rady naukowej sporządza się protokół.

§11.

 

 1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków Rady powołanych przez Ministra nadzorującego.
 2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Funkcję przewodniczącego można pełnić łącznie nie dłużej niż przez
  8 lat.
 3. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
 4. Posiedzenia rady naukowej są zamknięte.
 5. W posiedzeniu rady naukowej biorą udział: dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.

§12.

 

 1. Z tytułu działalności w radzie naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 2. Członkowi rady naukowej mającemu inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzenia rady naukowej przysługują: diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych
  z uczestnictwem w tych posiedzeniach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Rozdział V

Pracownicy Instytutu

 

§13.

 

 1. Instytut zatrudnia:
  1. pracowników naukowych;
  2. pracowników badawczo-technicznych;
  3. pracowników inżynieryjno-technicznych
  4. pracowników administracyjno-ekonomicznych;
  5. pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
  6. pracowników wykonujących zawody medyczne;
  7. pracowników na stanowiskach robotniczych;
  8. pracowników obsługi i innych.
 2. Instytut zatrudnia pracowników odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z jego działalności.
 3. W Instytucie nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Prawa i obowiązki pracowników określają obowiązujące przepisy prawa.

§14.

 

 1. Pracownikiem naukowym może być osoba o wymaganych ustawą kwalifikacjach naukowych i wysokim poziomie etycznym, zatrudniona na stanowisku:

1) profesora;

2) profesora instytutu;

3) uchylony;

4) adiunkta;

5) asystenta.

 1. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora.
 2. Na stanowisku profesora instytutu może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub stopień doktora, a w przypadku osoby na stałe zamieszkującej za granicą co najmniej stopień doktora.
 3. uchylony
 4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora.
 5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

§15.

 

 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.
 2. Dyrektor na czas przeprowadzenia konkursu powołuje komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 3. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.
 4. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:
  1. jednostkę organizacyjną i dyscyplinę naukową;
  2. określenie stanowiska, którego dotyczy postępowanie konkursowe;
  3. określenie wymaganych kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
  4. ustalenie innych wymagań niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku; wynikających ze specyfiki działalności prowadzonej przez jednostkę;
  5. miejsce i termin zgłaszania kandydatur;
  6. termin rozstrzygnięcia konkursu;
  7. inne istotne informacje.
 1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika naukowego zamieszcza się w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Instytutu, na stronie internetowej Instytutu, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
 2. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i dokonuje wyboru. O wynikach konkursu niezwłocznie powiadamia kandydatów i dyrektora.
 3. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim przypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
 4. Wyniki konkursu są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Instytutu oraz w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Instytutu.

§16.

 

 1. Stosunek pracy z pracownikiem naukowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora lub profesora instytutu z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł naukowy profesora może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor.
 3. Instytut jest podstawowym miejscem pracy dla pracownika naukowego, który jest zatrudniony w Instytucie na podstawie mianowania.
 4. Pracownik zatrudniony na stanowisku naukowym może pełnić funkcję kierownika komórki organizacyjnej.
 5. Tryb rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem naukowym określają odpowiednie przepisy prawa.

§17.

 

 1. Do obowiązków pracowników naukowych należy realizacja zadań statutowych Instytutu, w szczególności poprzez:
  1. prowadzeniebadań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
  3. podnoszenie swoich kwalifikacji;
  4. upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział
   w życiu naukowym;
  5. kształcenie kadry naukowej;
  6. udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną;
  7. udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  8. dbałość o efekt ekonomiczny prowadzonych działań oraz ich zgodność z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.
 1. Szczegółowe obowiązki poszczególnych grup pracowników naukowych oraz zasady ich okresowej oceny określa odrębny regulamin, ustalony przez dyrektora i zaopiniowany przez radę naukową.

§18.

 

 1. Instytut jest podstawowym miejscem pracy dla pracowników naukowych oraz dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
  1. dyrektora;
  2. zastępców dyrektora;
  3. sekretarza naukowego;
  4. głównego księgowego;
  5. naczelnej pielęgniarki;
  6. kierowników pionów;
  7. pielęgniarek przełożonych;
  8. kierowników kliniki, oddziałów, działów przyjęć;
  9. zastępców kierowników kliniki, oddziałów, działów przyjęć;
  10. kierowników zakładów i przychodni;
  11. zastępców kierowników zakładów i przychodni;
  12. pielęgniarek, położnych oddziałowych;
  13. zastępców pielęgniarek, położnych oddziałowych.
 1. Pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz kierowników innych komórek organizacyjnych i ich zastępców w okresie trwania stosunku pracy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Instytutu, określony w odrębnej umowie.
 2. Wykonywanie przez pracowników, o których mowa w ust. 2, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, bez uzyskania wcześniejszej zgody dyrektora, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor Instytutu może odstąpić od zasady określonej w ust.1.

 

§19.

 

Kierownicy komórek organizacyjnych działają zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności oraz odpowiadają za tę część efektów ekonomicznych komórki, na którą mają bezpośredni wpływ decyzyjny.

 

 

Rozdział VI

Postępowanie dyscyplinarne i komisja dyscyplinarna

 

§20.

 

 1. W Instytucie działa komisja dyscyplinarna i rzecznik dyscyplinarny.
 2. Tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach pracowników naukowych określają odrębne przepisy.

 

§21.

 

 1. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi sześć osób wybranych przez pracowników Instytutu w głosowaniu tajnym na okres 4 lat.
 2. Komisja dyscyplinarna działa w trzyosobowych składach orzekających.
 3. W składzie komisji dyscyplinarnej mogą być wyłącznie pracownicy naukowi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej jednak niż rok przed ogłoszeniem wyborów komisji dyscyplinarnej, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 4. Wybory do składu komisji dyscyplinarnej zarządza dyrektor Instytutu, określając jednocześnie termin wyborów oraz przewodniczącego i członków komisji wyborczej.
 5. Kandydatury na członków komisji dyscyplinarnej należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora.
 6. Komisja wyborcza podaje do wiadomości pracowników listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.
 7. Głosowanie jest tajne.
 8. Każdy pracownik Instytutu posiada jeden głos.
 9. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
 10. Komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi.
 11. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów.
 12. Komisja dyscyplinarna na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji dyscyplinarnej. 

 

Rozdział VII

Przedstawicielstwo Instytutu

 

§22.

 

 1. Dyrektor Instytutu może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając dla nich zakres i czas umocowania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Instytutu upoważniony jest dyrektor. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy działają w granicach ich umocowań.

 

 

 

Rozdział VIII

Gospodarka Instytutu

 

§23.

 

 1. Mienie Instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
 2. Gospodarowanie mieniem Instytutu odbywa się zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności.
 3. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora i opiniowany przez radę naukową.
 4. Instytut sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie
  o rachunkowości.
 5. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 4 podlega badaniu przez firmę audytorską w sytuacji, gdy Instytut spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
 6. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 7. Sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 8. Roczna sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego Instytutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie ministra właściwego do spraw zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie
  po zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra.
 9. Zakłady, o których mowa §5 ust. 3, działają w oparciu o plan zadaniowo-finansowy zatwierdzany przez dyrektora Instytutu na podstawie odrębnych przepisów.

§24.

 

 1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, nie stosuje się przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182).
 2. Instytut sprzedaje innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r.
  o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322)
 3. Dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 złotych, wymaga zgody:
  1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych wynosi do 5 000 000 złotych,
  2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa składników aktywów trwałych przekracza 5 000 000 złotych,
 1. Dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania składników, o których mowa w ust. 3, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200 000 złotych, wymaga zgody:
  1. organu nadzorującego – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi do 5 000 000 złotych,
  2. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa świadczenia za oddanie do korzystania przedmiotu czynności prawnej przekracza
   5 000 000 złotych,
 1. Zasady występowania o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 i 4, określa ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).
 2. Instytut amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

 

§25.

 1. Instytut:
  1. występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek;
  2. pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów;
  3. odpowiada za swoje zobowiązania.
 1. Dyrektor Instytutu w ramach możliwości finansowych ustala wielkość środków na wynagrodzenia.

§26.

 

1.Instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności ze sprzedaży:

  1. wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego
   z tymi wynikami;
  2. świadczeń opieki zdrowotnej;
  3. patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych oraz wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny;
  4. prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego;
  5. produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji i usług;
 1. Instytut osiąga przychody z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 9 i art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.), oraz z innych źródeł.

§27.

 

1.Instytut tworzy fundusze:

 1. statutowy (podstawowy), który stanowi równowartość majątku według stanu na dzień rozpoczęcia działalności;
 2. rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8% zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
 3. fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Instytut może tworzyć fundusze:

  1. badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
  2. nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
  3. stypendialny który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;
  4. wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazywanych Instytutowi na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych z tego Instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia.
 1. Do tworzonych przez Instytut funduszy, o których mowa w ust. 2,dyrektor Instytutu określa regulamin ich tworzenia i wykorzystania.
 2. Tworzone fundusze, Instytut zwiększa i zmniejsza na zasadach określonych w ustawie.

 

§28.

 

 1. Zysk brutto Instytutu z działalności, o której mowa w §4 ust.1-3, oraz zysk netto z działalności, o której mowa w §4 ust.4, przeznacza się na działalność podstawową Instytutu poprzez zwiększenie funduszy, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy.
 2. Dyrektor Instytutu przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia wniosek dotyczący podziału zysku po zaopiniowaniu przez radę naukową.
 3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów Instytutu przechodzą na rok następny.

Załączniki

#

Plik

Data Publikacji

Typ

1

10.11.2021 16:07

pdf