Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dokumentacja medyczna. Zasady udostępniania

4ij

Potrzebujesz wynik badań, który wykonaliśmy kilka lat temu? Lekarz specjalista poprosił Cię o historię leczenia w jednaj z naszych Klinik. Zobacz, jak zdobyć te dokumenty? 

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej jest Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@iczmp.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
 4.  Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej – administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 RODO oraz art. 26 ust. 1 – 2b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 9. Dane osobowe osób ubiegających się o udostępnienie dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, której dotyczył wniosek o udostępnienie, z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcie wniosku lub odmową udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie Instytutu, w obecności pracownika archiwum lub lekarza prowadzącego albo innego upoważnionego pracownika szpitala, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych,
  Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”. Wniosek można pobrać i po wypełnieniu złożyć w godz. 8,00 – 15,00

UWAGA. Jeśli potrzebujesz dokumentacji z pawilonu ginekologiczno-połozniczego (budynek A), zgłaszasz się do pokoju nr 39 na poziomie 1.

Po dokumentacja z Klinik, Zakładów i Poradni działających w części pediatrycznej (budynek B) zgłaszasz się do pokoju nr 102 na poziomie 1.

Skan wypełnionego wniosku można wysłać na adres e-mail: usmed[at]iczmp.edu.pl

Ile to kosztuje?

Zgodnie z art. 28 ust. 2a. ustawy wykonanie pierwszej kserokopii dokumentacji jest nieodpłatne.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bezpłatnie za każdym razem, gdy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał. Przy ponownym udostępnianiu tych samych dokumentów pobierana jest opłata, której stawki określa ustawa.

Odbiór dokumentacji medycznej jest możliwy w dni robocze w godz. 8,00 – 15,00 w miejscu złożenia wniosku, w terminie do 30 dni. Do odbioru dokumentacji medycznej upoważniony jest pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba upoważniona przez pacjenta /przedstawiciela ustawowego do dostępu do dokumentacji medycznej, po okazaniu dowodu tożsamości.

Dostęp do dokumentacji w IKP

Pacjencie informujemy, że Twoja Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest dostępna również poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Spis Treści

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować: