Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

„Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”

Tytuł Projektu „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi”
Numer umowy o dofinansowanie POIS.09.02.00-00-0172/19-00/62/2019/729
Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85%
dotacja celowa z budżetu państwa: 15%
Program Operacyjny/Działanie/Poddziałanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Termin realizacji 09.09.2019 – 31.12.2021
Całkowita wartość Projektu 31 536 019,52 PLN (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 26 801 434,59 PLN, budżet państwa:
4 729 664,93 PLN)
Cel projektu Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości profilaktyki, diagnostyki i leczenia kobiety ciężarnej, płodu i noworodka na terenie województwa łódzkiego.
Cele szczegółowe:
• zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Instytutu,
• poprawa sprawności i skuteczności wykonywania świadczeń medycznych,
• zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń w bezpiecznych i komfortowych dla pacjentów warunkach,
• poprawa dostępności do wysokospecjalistycznej opieki medycznej,
• zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału diagnostycznego i leczniczego szpitala,
• zmniejszenie ryzyka powikłań w trakcie i po hospitalizacji,
• poprawa atrakcyjności M. Łódź, woj. łódzkiego jak i Polski jako miejsca realizacji wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.
Planowane efekty Bezpośrednim rezultatem projektu będzie poprawa poziomu, jakości i standardów opieki medycznej,
co w dłuższym okresie przełoży się bezpośrednio na podniesienie zdrowotności mieszkańców województwa
a nawet kraju, poprawę jakości ich życia oraz zmniejszenie kosztów społecznych leczenia. Wzrost dostępności do świadczeń, dzięki realizacji projektu, wpłynie w rezultacie na zwiększenie liczby pacjentów leczonych
w Instytucie.
Dodatkowe informacje Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjent projektu – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany spełniać obowiązek informacyjny wynikający
z RODO w imieniu IZ. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.