Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału.

Tytuł Projektu„Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału”.
Numer umowy o dofinansowaniePOIS.09.01.00-00-0117/16-00/62/2017/647
Źródło finansowaniaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i dotacja celowa
Program Operacyjny/Działanie/PoddziałanieProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Termin realizacji12.07.2017 – 30.11.2020
Całkowita wartość UmowyWartość ogółem 33 079 566,97 PLN (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 85%: 24 195 661,90 PLN, dotacja celowa 15%: 4 269 822,69 PLN oraz wkład własny: 4 614 082,38 PLN)
Cel projektuPoprawa jakości i dostępności udzielanych dzieciom świadczeń zdrowotnych oraz  poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez utworzenie w Instytucie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zintegrowanego z nowym Pediatrycznym Centrum Urazowym oraz nowym lądowiskiem dla helikopterów.
Planowane efekty

Stworzenie specjalistycznych warunków rozpoczęcia natychmiastowej akcji ratowania życia i zdrowia dzieci;

– Obniżenie śmiertelności i skutków powikłań u dzieci, powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego;

– Zabezpieczenie ciężko poszkodowanym dzieciom ciągłości optymalnego i kompletnego postępowania diagnostyczno-leczniczego, w jednym wieloprofilowym ośrodku medycznym;

– Zapewnienie szybkiego transportu lotniczego dzieci znajdujących się w najcięższym stanie zagrożenia życia bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

specjalny adres e-mail lub

elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.