Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień!

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous
Next

Zarezerwuj wizytę z domu.

Programy Infrastrukturalne:

Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

Tytuł Projektu„Modernizacja energetyczna budynków A, B, C2, C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Numer umowy o dofinansowaniePOIS.01.03.01-00-0070-17-02
Źródło finansowaniaFundusz Spójności / wkład własny Beneficjenta
Program Operacyjny/Działanie/PoddziałanieProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Termin realizacji31.01.2018 – 30.11.2021
Całkowita wartość Projektu13 580 676,66 PLN
Wartość dofinansowania z EU11 384 406,86 PLN
Cel projektuPolepszenie jakości powietrza w wyniku termomodernizacji budynków A, B, C2 i C4 Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Projekt przewiduje przeprowadzenie termomodernizacji czterech budynków wchodzących w skład kompleksu ICZMP, w tym:
• wymianę poszycia dachowego i modernizację (wymianę) węzła cieplnego w budynkach A i B,
• docieplenie stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., modernizację (wymianę) węzła cieplnego, montaż kolektorów słonecznych, modernizację systemu wentylacji oraz wymianę opraw oświetleniowych w budynkach C2 i C4.
Planowane efektyRealizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez ICZMP. Ponadto inwestycja, poprzez oszczędność w zużyciu energii pierwotnej, spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy efektywność energetyczną, co z kolei będzie miało wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
W wyniku realizacji projektu przewiduje się:
• roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) o 1 152,11 Tony równoważnika CO2/rok
• zmniejszenie zużycia energii końcowej o 24 224,56 GJ/rok
• uzyskanie oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 90,87 MWh/rok
• uzyskanie oszczędności zużycia energii cielnej na poziomie 23 897,43 GJ/rok
• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 10 779,34 GJ/rok
• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) o 2 994 262,12 kWh/rok
Dodatkowe informacjeZgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu – § 4 pkt. 18: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjent projektu – Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zgodnie z umową o dofinansowanie jest zobowiązany spełniać obowiązek informacyjny wynikający z RODO w imieniu IZ. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.