Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Programy Infrastrukturalne:

„Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności”

Tytuł Projektu„Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności”
Numer umowy o dofinansowaniePOIS.02.05.00-00-0003/21-00
Źródło finansowaniaFundusz Spójności
Program Operacyjny/Działanie/PoddziałanieProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II
Termin realizacji03.06.2022 – 29.12.2023
Całkowita wartość Projektu9 756 925,18 PLN (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej:
9 671 440,18 PLN)
Cel projektu

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach oraz osłabienie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
  • zwiększenie powierzchni funkcjonalnych terenów zieleni w miastach przez regenerację 3,42 ha terenu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” i jego przeznaczenie na teren parkowo-rekreacyjny,
  • udostępnienie miejsca rekreacji i wypoczynku, adresowanego przede wszystkim do pacjentów Instytutu oraz mieszkańców Łodzi, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami,
  • uzyskanie pozytywnego wpływu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w strefie aglomeracji łódzkiej, w której występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów PM 10, PM 2,5 benzo(a)pirenu, ozonu,
  • zachowanie bioróżnorodności obszaru dzięki zachowaniu wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków a także ograniczeniu rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych,
  • uzyskanie pozytywnego wpływu na ograniczenie przekroczeń hałasu drogowego na obszarze Instytutu dzięki zastosowaniu rozwiązań wspierających izolacyjność akustyczną,
  • osiągnięcie oszczędności energetycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań oświetlenia terenu a także zapewnienie oszczędności wody.

Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzeniu prac regeneracyjnych i modernizacyjnych na terenie stanowiącym ogólnie dostępną przestrzeń publiczną, pełniącą istotną rolę w systemie przyrodniczym Łodzi.

Planowane efektyRezultatem realizacji projektu będzie rozwój ternu zieleni w Łodzi (3,42 ha) wpływający na poprawę warunków leczenia pacjentów w ICZMP, a także poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Górna oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego. Organizacja terenów zielonych na obszarze Instytutu zakłada także, iż będzie to obszar cichy o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
Dodatkowe informacje

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu – § 4 ust. 19: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.