Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Z ZAKRESU WYKONYWANIA I OPISYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH (RTG, TK, RM) ORAZ BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania i opisywania badań diagnostycznych w zakresie badań radiologicznych (RTG i TK), rezonansu magnetycznego (RM) i badań mammograficznych w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” zgodnie z harmonogramem w następujący sposób:
  1. Wykonywania i opisywania badań:
  1. badań radiologicznych (RTG i TK),
  1. badań rezonansu magnetycznego (RM),
  1. badań mammografii i mammografii scriningowej,
  1. udzielanie konsultacji medycznych zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczną,
  1. wykonywanie biopsji ,
  1. udzielania konsultacji w zakresie badań mammografii i mammografii skriningowej

(Dalej: Przedmiot zamówienia)

 • Świadczenia udzielane będą w Poradni Chorób Sutka i w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Udzielającego Zamówienie z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu Udzielającego Zamówienie, w dniach i godzinach pracy poradni zakładu, tj. poniedziałek piątek 8-19, zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie harmonogramem.
 • Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • Warunki wymagane od oferentów:
 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 •  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.
 • posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki, lub
 • posiadający tytuł specjalisty w zakresie radiodiagnostyki.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Udzielający zamówienie wymaga co najmniej 3 – letniego doświadczenia w wykonywaniu badań w dziedzinie radiodiagnostyki.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie www.iczmp.edu.pl  do dnia 07.03.2023 r. do godz. 1100

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr  i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do dnia 07.03.2023r. do godz. 11.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki  obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” Nie otwierać przed 07.03.2023r do godz. 12.15.

            Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin otwarcia ofert – 07.03.2023r do godz. 12.15  w siedzibie Udzielającego zamówienie, sala dydaktyczna nr 1 poziom 1, budynek ginekologiczno – położniczy. O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Łódź, 01.03.2023r.