Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych w następujący sposób:

PAKIET I

 1. Realizowanie w laboratorium w miejscu udzielania świadczeń następujących badań zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Zakładu Patomorfologii Klinicznej:
  – wykonywanie badań  histopatologicznych,
  – wykonywanie i ocena biopsji cienkoigłowych w  Poradni Onkologicznej i Chorób Sutka.

     PAKIET II

 1. Udzielanie konsultacji w zakresie patomorfologii w ICZMP zgodnie z harmonogramem pracy zatwierdzonym przez Kierownika Zakładu Patomorfologii Klinicznej.

PAKIET III

 1. Realizowanie w laboratorium w miejscu udzielania świadczeń następujących badań zgodnie z harmonogramem czasu pracy zatwierdzonym przez Kierownika Zakładu Patomorfologii Klinicznej:
  – wykonywanie  badań śródoperacyjnych
  – wykonywanie badań  histopatologicznych.
  – wykonywanie i ocena biopsji cienkoigłowych w  Poradni Onkologicznej i Chorób Sutka.
 2. Świadczenia udzielane będą w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (miejsce udzielania świadczeń), z wykorzystaniem urządzeń i sprzętu Udzielającego zamówienie. Strony przyjmują, że świadczenia będą wykonywane zgodnie z ustalonym przez Udzielającego zamówienie harmonogramem.
 3. Świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy wykonywane będą na materiale biologicznym pobranym i dostarczonym przez Udzielającego zamówienie.
 4. Udzielający zamówienie przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Warunki wymagane od oferentów:

 1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 2.  Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji usług tego samego rodzaju,
 5. Od oferenta wymagane jest posiadanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie patomorfologii lub tytułu specjalisty z zakresu patomorfologii.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 25.05.2023.r. , do godz. 10.30  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 26.05.2023r. godz. 10.00.

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

„KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” Nie otwierać przed 26.05.2023r. godz. 10.45 

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )   

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin otwarcia ofert – 26.05.2023r. godz. 10.45  sala dydaktyczna   nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Łódź, dnia 12.05.2023r.