Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

PRZEDMIOT KONKURSU:

  Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora  w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej  w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką Zakładzie Kardiologii Prenatalnej, znajomość języka angielskiego. W związku z pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie przez kandydata  znaczącego dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami.

  Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko profesora w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej.
  2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
  3. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadany tytuł naukowy.
  4. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem  uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
  5. Wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę Naukową ICZMP (zgodny z układem podanym poniżej).
  6. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 5 lat z uwzględnieniem indeksu Hirscha, przeprowadzona i potwierdzona przez Bibliotekę Naukową ICZMP.
  7. Liczba i lista cytowań opublikowanych w czasopismach impaktowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
  8. Plany rozwoju naukowego z uwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).

  Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

  1. Oryginalne, pełnotekstowe  prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.
  2. Opisy przypadków.
  3. Prace poglądowe.
  4. Rozdziały w podręcznikach
   – międzynarodowych
   – krajowych                                                  
  5. Prace popularno-naukowe i inne.
  6. Streszczenia ze zjazdów:
   – międzynarodowych
   – polskich.
  7. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.
  8. Listy do redakcji czasopism.
  9. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych.

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

      

  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

  93-338 Łódź

  ul. Rzgowska 281/289

  Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe profesora w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 06.06.2023r. do 23.06.2023r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

  W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.06.2023 o godz. 12.00 w sali dydaktycznej  nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi  (obecność kandydatów obowiązkowa).

  Na aplikacji prosimy napisać: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

  Złożonych ofert nie odsyłamy.

  Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Łódź, dnia 06.06.2023r.