Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii dziecięcej w następujący sposób:   

Pakiet I:
 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem
Pakiet II:
 1. pełnienie dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem  w dni robocze, tj. od poniedziałku do  piątku zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem. 
 2.  pełnieniu dyżuru medycznego w miejscu udzielania świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w soboty , niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.

 ( dalej: Przedmiot umowy )

2. Świadczenia obejmują w szczególności::

 1. sprawowania opieki medycznej nad pacjentami zgłaszającymi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem
 2. badanie lekarskie pacjentów przetransportowanych do SOR przez zespoły ratownictwa medycznego / zespoły transportu sanitarnego,
 3. ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie diagnostyki i leczenia oraz kwalifikacja do dalszego postępowania leczniczego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi wytycznymi.
 4. przyjęcie pacjentów do wybranych klinik Instytutu,
 5. w przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w klinikach Instytutu uzgodnienie przyjęcia w innym szpitalu jeżeli pacjent tego wymaga,
 6. wykonywanie lekarskich zabiegów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem,
 7. nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego i ratownikami medycznymi,
 8. dokumentowanie wszelkich wniosków i zleceń w historii choroby oraz prowadzenie dokumentacji w systemie Clininet,
 9. udział w pracach trauma teamu
 1. prowadzenie segregacji medycznej lub pomoc ratownikowi medycznemu / pielęgniarce systemu w przeprowadzeniu segregacji medycznej,
 2. wpisanie pacjentów na listę oczekujących na przyjęcie do wybranej kliniki,
 3. uczestniczenie w obchodach oraz naradach lekarskich wg zasad przyjętych w SOR, a także w spotkaniach i naradach organizowanych przez Udzielającego zamówienie,
 4. wydawania zaleceń pielęgnacyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych oraz informowania o nich kierującego komórką organizacyjną w trybie przyjętym w tej komórce,
 5. nadzoru nad zabiegami diagnostycznymi i terapeutycznymi wykonywanymi przez średni personel medyczny,
 6. stosowania przy udzielaniu świadczeń trybu i rodzaju postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wypracowanego w danej komórce organizacyjnej, a także standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienia,
 7. sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleceń lekarskich,
 8. informowania pacjentów i osób przez nich wskazanych o stanie zdrowia i proponowanym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na świadczenia zdrowotne,
 10. udziału w zwalczaniu czynników ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 11. współpracy z lekarzami i średnim personelem medycznym i innymi pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych, a także z innymi podmiotami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy,
 12. przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Udzielającego zamówienia,
 13. posiadania i przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii ważnych i aktualnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie bhp adekwatnych do grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt),
 14. informowania kierującego daną komórką organizacyjną o ważniejszych wydarzeniach w tej komórce,
 15. przestrzegania regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym uregulowań systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 16. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 17. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.
 18. efektywnego wykorzystywania czasu pracy określonego w § 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych – bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień,
 19. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.
 20. dbać o dobre imię Udzielającego zamówienia,
 21. na wniosek Udzielającego zamówienie ustosunkowywać się do skarg pacjentów na nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych poprzez złożenie pisemnych wyjaśnień.

3. W przypadku PAKIETU I i II lekarz udzielający świadczenia medyczne z zakresu  chirurgii dziecięcej w SOR zobowiązany jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z zasadami współpracy opisanymi w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie centrum urazowego dla dzieci.

4. Udzielający zamówienia przewiduje, że świadczenia wykonywane będą przez kilku Oferentów, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 1. Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 2. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:

w przypadku PAKIETU I i II lekarz posiadający II stopień specjalizacji z chirurgii dziecięca,  tytuł specjalisty z chirurgii dziecięcej, tytuł chirurga dziecięcego lub lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej po minimum drugim roku odbywania specjalizacji.

4) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami

6. CPV: 8512111100-4 Ogólne usługi lekarskie

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia  20.07.2023r. , do godz. 11.00  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.
Termin składania ofert: do 20.07.2023r., do godz. 13.00.
Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej lub/i pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”
„Nie otwierać przed 20.07.2023r., do godz. 14.00”.
Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin otwarcia ofert – 20.07.2023r., do godz. 14.00, Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Łódź, 12.07.2023r.