Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Kliniki Otolaryngologii

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska kierownika Kliniki Otolaryngologii w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem  Kliniki Otolaryngologii, tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych..

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko kierownika Kliniki Otolaryngologii.
  2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
  4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
  5. Opisaną przez kandydata wizję działania i perspektywy rozwoju Kliniki Otolaryngologii.
  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Kliniki Otolaryngologii.” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 08.01.2024r. do 19.01.2024r.  w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 22.01.2024r. od godziny  10.00 w siedzibie Instytutu CZMP – w Sali dydaktycznej nr 1, pawilon położniczo – ginekologiczny ( obecność kandydata obowiązkowa).

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Na aplikacji prosimy napisać: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Łódź, dnia 08.01.2024r.

Spis Treści