Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych w niepełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza, specjalizację lub w trakcie specjalizacji zgodnej ze specyfiką Kliniki, dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku naukowym asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych.        

2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom, prawo wykonywania zawodu, specjalizacja, stopień naukowy).

3. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).

4.  Wykaz publikacji (zgodny z układem podanym poniżej).

5. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 2 lat, przeprowadzona przez Bibliotekę Naukową ICZMP.

6. Plany rozwoju naukowego zuwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe     pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

  1. Oryginalne, pełnotekstowe  prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.

2. Opisy przypadków.

3. Prace poglądowe.

4. Rozdziały w podręcznikach

– międzynarodowych

– krajowych                                                  

5. Prace popularno-naukowe i inne.

6. Streszczenia ze zjazdów:

– międzynarodowych

– polskich.

7. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.

8. Listy do redakcji czasopism.

9. Publikacje z udziałem autora w badaniach wielo-ośrodkowych.

Oferty należy składać pod adresem:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

93-338 Łódź

ul. Rzgowska 281/289

Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowego asystenta z jednoczesnym udzielaniem świadczeń medycznych w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 08.01.2024r. do 19.01.2024r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22.01.2023r. o godz. 10.30 w sali dydaktycznej nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

             Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Łódź, dnia 08.01.2024r.

Spis Treści