Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora w Klinice Otolaryngologii – dyscyplina naukowa – nauki medyczne

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora w Klinice Otolaryngologii w pełnym wymiarze etatu. Kandydat musi posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką kliniki, znajomość języka angielskiego. W związku z jednoczesnym pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie przez kandydata dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na stanowisko naukowe profesora w Klinice Otolaryngologii.
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 3. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadany tytuł naukowy.
 4. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem  uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
 5. Wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę Naukową ICZMP (zgodny z układem podanym poniżej).
 6. Ocena bibliometryczna publikacyjnego dorobku naukowego z ostatnich 5 lat z uwzględnieniem indeksu Hirscha, przeprowadzona i potwierdzona przez Bibliotekę Naukową ICZMP.
 7. Liczba i lista cytowań opublikowanych w czasopismach impaktowanych w ciągu ostatnich 5 lat.
 8. Plany rozwoju naukowego z uwzględnieniem aplikowania o środki na badania naukowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE).
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Układ wykazu publikacji (chronologicznie):

 1. Oryginalne, pełnotekstowe  prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych.

2. Opisy przypadków.

3. Prace poglądowe.

4. Rozdziały w podręcznikach

  – międzynarodowych

  – krajowych                                                  

  5. Prace popularno-naukowe i inne.

  6. Streszczenia ze zjazdów:

   – międzynarodowych

   – polskich.

   7. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism.

   8. Listy do redakcji czasopism.

   9. Publikacje z udziałem autora w badaniach wieloośrodkowych.

   Oferty należy składać pod adresem:

   Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

   93-338 Łódź

   ul. Rzgowska 281/289

   Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

   w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowe profesora w Klinice Otolaryngologii” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 08.01.2024r. do 19.01.2024r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

   W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

   Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22.01.2024 o godz. 10.15 w sali dydaktycznej  nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

   Na aplikacji prosimy napisać: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

   Złożonych ofert nie odsyłamy.

   Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

   Łódź, dnia 08.01.2024r.

   Spis Treści