Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: asystenta w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska  naukowego asystenta w Kliniki Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych w niepełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł magistra nauk przyrodniczych, dorobek w postaci dokonanych zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej lub WIPO, udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania i analizy badań naukowych oraz znajomość języka angielskiego.

 1. Podanie adresowane do Dyrektora ICZMP o zatrudnienie na stanowisku naukowym asystenta z w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych.        
 2. Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom, stopień naukowy, referencje).
 3. Aktualny życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz kariery naukowej (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów naukowo-badawczych).
 4. Wykaz publikacji.
 5. Oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego.

  Oferty należy składać pod adresem:

  Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

  93-338 Łódź

  ul. Rzgowska 281/289

  Dział Kadr i Płac tel. (42) 271-17-55

  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko naukowego asystenta w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych” z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego w terminie od 06.03.2024r. do 25.03.2024r. w dni robocze od godz. 8.00 do godziny 15.30.

  W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym lub pocztą kurierską decyduje data wpływu zgłoszenia do „Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26.03.2024r. o godz. 12.00 w sali dydaktycznej nr 1 w budynku ginekologiczno –  położniczym Instytutu CZMP w Łodzi (obecność kandydatów obowiązkowa).

  Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

  Złożonych ofert nie odsyłamy.

  Instytut CZMP zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

  Łódź, dnia 06.03.2024r.

  Spis Treści