Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oferta Pracy:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” zatrudni Zastępcę Kierownika Projektu ds. Technicznych

w związku z realizacją projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii dofinansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie nabór 1/2019

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://www.iczmp.edu.pl/2023/10/13/poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-instytutu-centrum-zdrowia-matki-polki-w-lodzi-wraz-z-budowa-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii/

Szacowany termin zakończenia projektu: do 30.06.2027 r.

I. Opis stanowiska:

Stanowisko: Zastępca Kierownika Projektu ds. Technicznych pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii dofinansowanego w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie nabór 1/2019.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie.
Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu / ok.40 godzin miesięcznie

Do obowiązków Zastępcy Kierownika Projektu ds. Technicznych będzie należało:

 1. realizacja działań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania i realizacji inwestycji,
 2. koordynacja działań projektowych w zakresie technicznym,
 3. bieżące doradztwo dotyczące projektu, rozwiązań technicznych, proponowanie zmian i usprawnień,
 4. proponowanie wewnętrznych procedur związanych z prawidłową realizacją projektu w zakresie technicznym i nadzór nad ich realizacją,
 5. współpraca i nadzór nad inwentaryzacją i aktualizacją audytów energetycznych realizowanych przez zewnętrznego wykonawcę,
 6. aktualizacja audytów energetycznych i załączników ekologiczno-technicznych na dalszym etapie realizacji projektu, w przypadku takiej potrzeby,
 7. udział w przygotowaniu, weryfikacji i aktualizacji harmonogramu robót w ramach projektu, we współpracy z wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru, przy uwzględnieniu ustaleń z Dyrekcją, Kierownikiem Projektu, Lekarzami Naczelnymi Szpitala Pediatrycznego i Ginekologiczno – Położniczego oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w których będą przebiegać roboty budowlane i instalacyjne,
 8. nadzorowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych, bieżąca analiza postępów realizacji projektu oraz zgłaszanie konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji projektu lub zagrożeń w realizacji projektu,
 9. udział w rozwiązywaniu problemów technicznych powstałych w trakcie realizacji projektu,
 10. nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostaw, zawartych
 11. w ramach postępowań przetargowych, we współpracy z inspektorami nadzoru,
 12. przygotowanie części merytorycznej opisu do protokołów konieczności,
 13. współpraca przy przygotowaniu dokumentacji związanej z wyborem wykonawców – zapytań ofertowych, konkursów, postępowań przetargowych,
 14. udział w pracach komisji przetargowych związanych z wyborem wykonawców w ramach projektów,
 15. uczestnictwo w naradach z Wykonawcami robót oraz spotkaniach grupy roboczej,
 16. uzgadnianie z Wykonawcami robót oraz Inspektorem nadzoru możliwych rozwiązań problemów pojawiających się w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 17. zgłaszanie zagrożeń w realizacji projektu do Kierownika Projektu,
 18. zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur i rozliczeń związanych z realizacją projektu oraz akceptacja protokołów zdawczo-odbiorczych robót /usług/dostaw (częściowych oraz końcowych),
 19. kontrola kwalifikowalności wydatków,
 20. monitorowanie postępu w realizacji wskaźników,
 21. podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów robót budowlanych, łącznie z wnioskiem o powołanie komisji odbiorowych,
 22. wnioskowanie o zwrot lub zatrzymanie wadium Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówień związanych z projektem,
 23. wnioskowanie o nałożenie kar umownych Wykonawcom związanym z realizacja projektu,
 24. przygotowanie wkładu merytorycznego do sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
 25. weryfikacja wniosków o płatność przed przekazaniem do NFOŚiGW,
 26. udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie działań technicznych członkom zespołu projektowego,
 27. udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych projektu, w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu, a także udzielanie wyjaśnień,
 28. zapewnienie trwałości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
 29. przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych.

II. Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, ekonomiczne lub techniczne,
 2. uprawnienia audytora energetycznego i/lub audytora efektywności energetycznej,
 3. doświadczenie z ostatnich 5 lat od daty złożenia oferty, w realizacji/zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (minimum 3 projekty, w tym: 2 projekty
  o budżecie min. 5 mln zł brutto),
 4. umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 5. duża samodzielność oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 6. zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
 7. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Formularz zgłoszenia kandydatury wraz z propozycją wynagrodzenia
 2. Kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia.
 4. Oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na Zastępcę Kierownika Projektu – Termomodernizacja”, w terminie do dnia: 22.03.2024 roku do godz. 10.00.  (decyduje data wpływu do ICZMP).

 • w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno – Położniczy
  ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a,
 • pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289,
 • pocztą elektroniczną na adres biuro20@iczmp.edu.pl.

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Łódź, 15 marca 2024r.

Spis Treści