Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Listy oczekujących

5ij

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, podobnie jak w innych szpitalach na niektóre świadczenia medyczne trzeba czekać w kolejce.

Lista oczekujących – zasady

Oczekujących obowiązują zasady, zgodne z regulacjami prawnymi:

 1. Instytut zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.
 2. Jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, upoważnieni pracownicy Instytutu wpisują pacjentów na listę oczekujących, odnotowując: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, rozpoznanie lub powód przyjęcia oraz planowany termin.
 3. Wpis następuje po stwierdzeniu, że pacjent posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju.
 4. W przypadku braku skierowania, pacjent /przedstawiciel ustawowy ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w ciągu 14 dni. Niedostarczenie skierowania skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Oryginał skierowania może być dostarczony osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłany pocztą.
 5. Przy planowaniu terminu udzielania świadczenia pracownik wpisujący pacjenta na listę oczekujących musi uwzględnić fakt konieczności przyjmowania w trybie nagłym.
 6. Planowany termin udzielania świadczenia oznaczany jest przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok). Jeżeli przekracza on 6 miesięcy dopuszcza się wskazanie terminu z dokładnością do tygodni. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Instytut w przypadku:
  • zmiany swojego stanu zdrowia,
  • braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie,
  • rezygnacji ze świadczenia.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia planowanego terminu , a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy, Instytut ma obowiązek ustalić nowy termin i powiadomić o nim pacjenta.

Kiedy można wykreślić pacjenta?

Osoba/pacjent może być skreślona z listy oczekujących z powodu:

 • wykonania świadczenia przez danego Świadczeniodawcę,
 • powiadomienia o rezygnacji przez osobę wpisaną na listę oczekujących,
 • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego Świadczeniodawcę,
 • przeniesienia osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego Świadczeniodawcy,
 • zgonu osoby wpisanej na listę oczekujących,
 • potwierdzonej przez NFZ informacji, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego Świadczeniodawcy,
 • inna przyczyna.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Spis Treści

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować: