Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach ordynacji podstawowej i dyżurowej w następujący sposób:
 2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w dni robocze, soboty, niedziele i święta oraz dni dodatkowo wolne od pracy zgodnie z harmonogramem pracy sporządzonym przez kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem.
 3. Udzielający zamówienie przewiduje zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wieloma oferentami. Udzielający zamówienie nie gwarantuje oferentom minimalnej ilości godzin pracy.
 4. Udzielający zamówienie oczekuję, iż każdy z oferentów poda minimalną ilość godzin pracy w miesiącu, przy czym stanowi to zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do wykonywania pracy co najmniej w takim wymiarze miesięcznym.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w danym zakresie przedmiotu zamówienia w przypadkach uzasadnionych zapotrzebowaniem i celem zabezpieczenia realizacji świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, przy wykonanie konkretnej ilości godzin pracy wynikać będzie z harmonogramów przygotowywanych przez Udzielającego zamówienie
 6. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w siedzibie Udzielającego zamówienia.
 7. Harmonogram pracy ustalany jest przez Udzielającego zamówienie na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku pierwszego Harmonogramu po podpisaniu umowy okres ustalenia Harmonogramu może być krótszy.
 8. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości udzielania świadczeń w terminach dodatkowych w stosunku do uzgodnionego Harmonogramu świadczeń w przypadkach nagłych lub wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych pozostających poza kontrolą stron umowy, w tym potrzeb zabezpieczenia pacjentów Udzielającego zamówienie.
 9. Za zgodą obu stron możliwe jest udzielanie świadczeń także dodatkowo i odpowiednio do potrzeb Udzielającego zamówienie.
 10. Przyjmujący Zamówienie nie może w terminach i w czasie wynikającym z Harmonogramu udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz innych podmiotów.
 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych i pozostawania w nim przez czas ich wykonywania z godnie z ustalonym harmonogramem.
 12. Przyjmującemu Zamówienie nie wolno opuścić miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo zakończenia udzielania tych świadczeń zdrowotnych przed upływem czasu wynikającego z harmonogramu, chyba że taką potrzebę wyraziła osoba upoważniona przez Udzielającego zamówienie.
 13. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, począwszy od daty zawarcia umowy.

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać

        ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 w Dziale Kadr i Płac, Szpital Ginekologiczno-Położniczy ICZMP, poziom I, pokój nr 5, od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie www.iczmp.edu.pl  do dnia 28.11.2023 r. do godz. 1500 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać            z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, pawilon: A, poziom: I, pokój nr 5a, Dział Kadr i Płac.

Termin składania ofert do dnia 29.11.2023 r., do godz. 09.00

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pediatrii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Pediatrycznym Centrum Urazowym i Lądowiskiem w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

 „Nie otwierać przed 29.11.2023r., do godz. 10.00”.

            Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )   

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Planowany termin otwarcia ofert – 29.11.2023r., do godz. 10.00 sala dydaktyczna    nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP.

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Łódź, 21.11.2023r

Załączniki:
Regulamin konkursu, projekt umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wyniki konkursu SOR z 21.11.2023