Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Konkurs Ofert:

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII  INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

 

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenia usług lekarskich służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach ordynacji podstawowej w następujący sposób:

PAKIET I

 1. realizacja świadczeń zdrowotnych w Klinice Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii w zakresie leczenia szpitalnego zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii.

PAKIET II

 1. wykonywanie gastroskopii;
 2. wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej;
 3. wykonywanie kolonoskopii z biopsją;
 4. wykonywanie kolonoskopii z polipektomią.
 • 3

Warunki wymagane od świadczeniodawców:

 • Oferent musi prowadzić działalność leczniczą, której rodzaj oraz zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne będą posiadały kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, tj.:
 1. posiadający II stopień specjalizacji w dziedzinie alergologii lub pediatrii – PAKIET I oraz gastroenterologia PAKIET II lub posiadający tytuł specjalisty w zakresie alergologii lub pediatrii – PAKIET I oraz gastroenterologii – PAKIET II.

4) Oferent lub osoby świadczące w jego imieniu świadczenia zdrowotne muszą posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE CZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI  KONKURSU  I  MATERIAŁAMI  INFORMACYJNYMI  O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 13.12.2023r. , w godz. 1000 – 1400  oraz na stronie internetowej www.iczmp.edu.pl

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty, wraz z podaniem adresu do korespondencji i nr telefonu kontaktowego, należy składać z zachowaniem formy pisemnej osobiście lub przesyłką poleconą lub pocztą kurierską w siedzibie Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, Dziale Kadr i Płac ICZMP w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczy poziom I, pokój nr 5a.

Termin składania ofert: do 13.12.2023r., do godz. 15.00. 

Koperta winna zostać opatrzona adnotacją:

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KLINICE GASTROENTEROLOGII, ALERGOLOGII I PEDIATRII INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”Nie otwierać przed 14.12.2023r., do godz. 10.30”.

Na kopercie należy podać nazwę i adres firmy. ( pieczątka )

MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 14.12.2023 r., do godz. 10.30, Sala dydaktyczna nr 1, Szpital Ginekologiczno – Położniczy ICZMP poz. I

O ewentualnej zmianie terminu oferenci poinformowani zostaną telefonicznie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu konkursu. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert na zasadach określonych odpowiednio w art. 153 i 154 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

Łódź, 28.11.2023r.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wyniki konkursu Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii