Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ LUB/I PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Z PEDIATRYCZNYM CENTRUM URAZOWYM I LĄDOWISKIEM W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

1. PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny ratunkowej lub/i  pediatrii w następujący sposób:       Pakiet I: Pakiet II: 2. Świadczenia obejmują w szczególności: 3. W przypadku PAKIETU I i II lekarz pediatra zatrudniony w SOR na stanowisku lekarza systemu zobowiązany  jest do współpracy z innymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zgodnie z …

Konkurs na Stanowisko Post-doc finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS22 nr 2021/43/B/NZ5/01641 pt. „Skala Ryzyka Poligenicznego – kalkulacja ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w oparciu o częste warianty genetyczne w 8-letniej obserwacji populacji LIPIDOGEN2015” w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”

Oczekiwania wobec kandydata: Opis zadań: Opracowanie materiału biologicznego, określenie parametrów jakościowych DNA przeznaczonego do analizy z wykorzystaniem mikromacierzy służących wysokoprzpustowemu oznaczaniu polimorfizmów genetycznych. Analiza danych typu genome wide association studies. Aplikacja powinna zawierać: 1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe2. List motywacyjny3. Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk biologicznych/biotechnologicznych lub pokrewnych (potwierdzona kserokopia) wraz z suplementem;4. Oświadczenie …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” W ŁODZI

Przedmiot konkursu : 2. Świadczenia obejmują w szczególności: 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia Udzielającemu zamówienia aktualnego orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy. Badanie to Przyjmujący zamówienie przeprowadza na własny koszt. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI I/LUB ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w następujący sposób: Opis stanowiska : W przypadku PAKIETU II Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pełnienia co najmniej 2 dyżurów w miesiącu. Świadczenia obejmują w szczególności : Dodatkowo w zakresie PAKIETU III: nadzór nad prawidłową pracą kliniki, ustalanie – wraz z zespołem dyżurującym  – rozpoznania choroby i …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych w następujący sposób: PAKIET I PAKIET II a) wykonywanie i ocena biopsji cienkoigłowych w  Poradni Onkologicznej i Chorób Sutka, b) w przypadku zaistniałej konieczności wykonania przeprowadzenie materiału tkankowego do postaci bloczków c) wykonanie badań autopsyjnych. 2. Świadczenia udzielane będą …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownika Zakładu Kardiologii Prenatalnej

PRZEDMIOT KONKURSU: Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska kierownika Zakładu Kardiologii Prenatalnej w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać  tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem  Zakładu Kardiologii Prenatalnej, tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych. Kandydaci proszeni …

Dyrektor Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” ogłasza konkurs na stanowisko naukowe: profesora w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej – dyscyplina naukowa – nauki medyczne.

PRZEDMIOT KONKURSU: Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora  w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej  w pełnym wymiarze etatu. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy profesora, tytuł lekarza, specjalizację zgodną ze specyfiką Zakładzie Kardiologii Prenatalnej, znajomość języka angielskiego. W związku z pełnieniem funkcji naukowej w ramach instytutu badawczego konieczne jest oprócz ww. wymogów posiadanie przez kandydata  znaczącego dorobku …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: Warunki wymagane od oferentów: MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, poziom I, pokój nr 5a,  do dnia 12.06.2023.r. …

DYREKTOR INSTYTUTU OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEONATOLOGII W KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I WAD WRODZONYCH NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT W INSTYTUCIE „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”

PRZEDMIOT KONKURSU: PAKIET I      PAKIET II Oferent deklaruje gotowość świadczenia dyżurów / deklaruje gotowość świadczenia dyżurów przez każdego zgłoszonego lekarza w minimalnej ilości 2 dyżurów miesięcznie, w tym z uwzględnieniem możliwości sprawowania 24 godzinnych dyżurów świątecznych (soboty, niedziele, dni państwowe wolne od pracy) udzielania świadczeń zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem konkursowym. Udzielający zamówienie przewiduje, że …

DYREKTOR INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ INSTYTUTU „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI” ( UL. RZGOWSKA 281/289; 93-338 ŁÓDŹ )

PRZEDMIOT KONKURSU: PAKIET I      PAKIET II PAKIET III 5. Warunki wymagane od oferentów: MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU, W TYM Z PROJEKTEM UMOWY: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 , Dział Kadr i Płac ICZMP, …