Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Poprzedni
Następny

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności

OPIS PROJEKTU


TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

POIS.02.05.00-00-0003/21-00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa

II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

9 675 130,18 PLN,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 671 440,18 PLN

CEL PROJEKTU:

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach oraz osłabienie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
  • zwiększenie powierzchni funkcjonalnych terenów zieleni w miastach przez regenerację 1,995 ha terenu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” i jego przeznaczenie na teren parkowo-rekreacyjny,
  • udostępnienie miejsca rekreacji i wypoczynku, adresowanego przede wszystkim do pacjentów Instytutu oraz mieszkańców Łodzi, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami,
  • uzyskanie pozytywnego wpływu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w strefie aglomeracji łódzkiej, w której występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów PM 10, PM 2,5 benzo(a)pirenu, ozonu,
  • zachowanie bioróżnorodności obszaru dzięki zachowaniu wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków a także ograniczeniu rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych,
  • uzyskanie pozytywnego wpływu na ograniczenie przekroczeń hałasu drogowego na obszarze Instytutu dzięki zastosowaniu rozwiązań wspierających izolacyjność akustyczną,
  • osiągnięcie oszczędności energetycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań oświetlenia terenu a także zapewnienie oszczędności wody. Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzeniu prac regeneracyjnych i modernizacyjnych na terenie stanowiącym ogólnie dostępną przestrzeń publiczną, pełniącą istotną rolę w systemie przyrodniczym Łodzi.

PLANOWANE EFEKTY:

Rezultatem realizacji projektu będzie rozwój ternu zieleni w Łodzi (1,995 ha) wpływający na poprawę warunków leczenia pacjentów w ICZMP, a także poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Górna oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego. Organizacja terenów zielonych na obszarze Instytutu zakłada także, iż będzie to obszar cichy o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu – § 4 ust. 19: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: a) specjalny adres e-mail lub

  1. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.

STAN REALIZCAJI INWESTYCJI


sierpień 2022
ogłoszenie przetargu na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni ICZMP realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

wrzesień 2022
otwarcie ofert

październik 2022
wyłonienie wykonawcy robót oraz zawarcie umowy z firmą PALMETT Sp. z o.o. Sp. k.

listopad-grudzień 2022
realizacja prac nad dokumentacją projektową

GALERIA


Stan przed inwestycją

KONTAKT


INWESTOR:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

 

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE PROJEKTU:

Michał Artowicz

Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. 42 271 17 33
mail: michal.artowicz@iczmp.edu.pl 

Gabriela Oswald

Pracownik Biura Projektu
tel. 42 271 17 34
mail: gabriela.oswald@iczmp.edu.p

pl Polish
X