Dedykowana infolinia ds. szczepień przeciw COVID-19 realizowanych w punkcie szczepień! 42 271 12 55 | 42 271 18 50

Przekaż 1,5% podatku Fundacji na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowa Matki Polki | KRS 0000541070

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi
Previous slide
Next slide

Zarezerwuj wizytę z domu.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności

OPIS PROJEKTU


TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

POIS.02.05.00-00-0003/21-00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa

II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TERMIN REALIZACJI:

03.06.2022 r. – 29.12.2023 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

9 756 925,18 PLN,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 9 671 440,18 PLN

CEL PROJEKTU:

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach oraz osłabienie zjawiska miejskiej wyspy ciepła,
  • zwiększenie powierzchni funkcjonalnych terenów zieleni w miastach przez regenerację 3,42 ha terenu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” i jego przeznaczenie na teren parkowo-rekreacyjny,
  • udostępnienie miejsca rekreacji i wypoczynku, adresowanego przede wszystkim do pacjentów Instytutu oraz mieszkańców Łodzi, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami,
  • uzyskanie pozytywnego wpływu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w strefie aglomeracji łódzkiej, w której występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów PM 10, PM 2,5 benzo(a)pirenu, ozonu,
  • zachowanie bioróżnorodności obszaru dzięki zachowaniu wielopiętrowych i wielogatunkowych założeń zieleni, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków a także ograniczeniu rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych,
  • uzyskanie pozytywnego wpływu na ograniczenie przekroczeń hałasu drogowego na obszarze Instytutu dzięki zastosowaniu rozwiązań wspierających izolacyjność akustyczną,
  • osiągnięcie oszczędności energetycznej dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań oświetlenia terenu a także zapewnienie oszczędności wody. Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzeniu prac regeneracyjnych i modernizacyjnych na terenie stanowiącym ogólnie dostępną przestrzeń publiczną, pełniącą istotną rolę w systemie przyrodniczym Łodzi.

PLANOWANE EFEKTY:

Rezultatem realizacji projektu będzie rozwój ternu zieleni w Łodzi (3,42 ha) wpływający na poprawę warunków leczenia pacjentów w ICZMP, a także poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Górna oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego. Organizacja terenów zielonych na obszarze Instytutu zakłada także, iż będzie to obszar cichy o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu – § 4 ust. 19: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: a) specjalny adres e-mail lub

  1. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.

STAN REALIZCAJI INWESTYCJI


sierpień 2022
ogłoszenie przetargu na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni ICZMP realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

wrzesień 2022
otwarcie ofert

październik 2022
wyłonienie wykonawcy robót oraz zawarcie umowy z firmą PALMETT Sp. z o.o. Sp. k.

listopad 2022 – styczeń 2023
realizacja prac nad dokumentacją projektową

luty 2023
prace porządkowe, prace zabezpieczające teren oraz istniejącą zieleń

marzec 2023
wycinka martwych i nierokujących drzew, wycinaka zbędnych krzewów, czyszczenie samosiewów, karczowanie/frezowanie karp, pielęgnacja istniejącego drzewostanu, rozpoczęcie robót rozbiórkowych starych murków, schodów

kwiecień 2023
kontynuacja robót rozbiórkowych, korytowania, budowa instalacji oświetlenia terenu, budowa instalacji wodociągowej do podlewania, prace ziemne, profilowanie skarp, niwelacja terenu, przygotowanie stanowisk pod drzewa, sadzenie drzew

maj 2023

kontynuacja robót rozbiórkowych, korytowań, kontynuacja budowy instalacji oświetlenia terenu oraz budowy instalacji wodociągowej do podlewania, profilowanie skarp, niwelacja terenu, układanie podbudowy pod ścieżki spacerowe i bieżnię

czerwiec 2023

kontynuacja budowy instalacji oświetlenia terenu oraz instalacji wodociągowej do podlewania, realizacja podbudowy pod ścieżki spacerowe i bieżnię, układanie krawężników, finalizacja prac związanych ze skuwaniem istniejących tynków na murkach, układanie izolacji przeciwwodnej na murkach a także montaż prefabrykowanych ścianek oporowych

lipiec 2023

kontynuacja prac związanych z układaniem krawężników oraz podbudowy pod ścieżki spacerowe i bieżnię, układanie izolacji przeciwwodnej na murkach, montaż prefabrykowanych ścianek oporowych, wykonywanie schodów w gruncie, tynkowanie ścian oporowych, montaż urządzeń placu zabaw i siłowni, rekultywacja terenu, rozpoczęcie nasadzeń

sierpień 2023

montaż latarni oświetleniowych, montaż elementów małej architektury, układanie nawierzchni mineralnej na ścieżkach spacerowych oraz warstwy EPDM na placu zabaw, wykonywanie nasadzeń

wrzesień 2023

montaż ławek, stolików, leżaków i innych elementów małej architektury, montaż latarni oświetleniowych, montaż systemu nawadniania, malowanie murków, wykonywanie nasadzeń, zakładanie trawników, łąk kwietnych, prace przygotowawcze do wykonywania robót w kolejnej części ogrodu oraz przed budynkiem A

październik-grudzień 2023

wykonywanie prac związanych z zagospodarowaniem obszaru zlokalizowanego w bezpośrednim otoczeniu budynku szpitala ginekologiczno-położniczego oraz na dodatkowym obszarze ogrodu, w tym rozbiórka chodników i murków ogrodowych przeznaczonych do likwidacji, remont murków zaplanowanych do pozostawienia, budowa ścieżek spacerowych oraz instalacji oświetlenia terenu, montaże ławek, koszy na śmieci, wykonywanie nasadzeń

GALERIA


Stan przed inwestycją


Marzec 2023


Kwiecień 2023


Maj 2023


Czerwiec 2023

Lipiec 2023

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik – Listopad 2023